Tasebbabt temmut di Arrif

Aṭṭas n Irifiyen asegg°as-a tuɣa ttrajan ayt lxarij ḥma ad senhezzen cwayt tajerrart n tsebbabt ibedden s lmsibbet n Kuruna ca n telt chur, qbel i manaya tuɣa aṭṭas n twalatin tettwabelleɛ Mritc mayen yejjin ila aṭṭas n yiwdan bdan ssectcan x tsebbabt-a ig ittraḥen tettenqis di Nnaḍur d ibilajen i ɣer-s d ilesqen.
Aṭṭas n leswaq d playat di Arrif ttbanent-id xwant, mayen isseigg°den aṭṭas n isebbaben i yennan ila krisis-a ɛemmars ma tuɣa ttrajant ad tili ameknaw nettat.

Imal n tsebbabt di Arrif issagg°ad zegga Lmuɣib ixes ad yeqḍa x ttrabandu i zi tteddrent abarru n lwacunat.

Amaynu

Yeqqen ɣer-s

Takuppat n umaḍal 2022: Umi acrak n tseḍma n Lmuɣrib imseḥ Imaziɣen.

Yura-t: A. Bodetti Asmezzeɣ zi www.middleeasteye.net/ Mala “amaḍal Aɛrab” imun ɣer deffer i Lmuɣrib deg wecrak-nnes di tkuppat n umaḍal, ca n Imeɣrabiyen...

Spanya tettagi ad tenɛem s min tegga d ɣezzu di Arrif.

Ila ca n tebratin i yettunuḍen, qqarent ila Spanya txes ad tenɛem s min tegga di Arrif, uca ad tewwec 100 melyun yuru...

Dzayer – ddewla teḥkem s ɛecra n iseggusa teqqen x ukarikaturist Aqbayli Ɛinuc

Tasenbḍayt n Bgayet teḥkem-dd s ijjen leḥkam maḥend ad tḥebbes akarikaturist Aqbayli Γilas Ɛinuc. Tewca-as ttuhmet n « useɣḍel zeg uselway n tegduda d ubersigg°ed ». Ijjen...

Lmexzen Uliman yeṭṭef ijj n ucekkam n Lmeɣrib!

Karlsruhe (DPA): Lidara n ḥeṭṭu n tmurt talimant teṭṭef di letnayen yeɛdun (14 nuwenbir) ijjen Umeɣrabi di temdint n kulen, tcekk deg-s belli ttuɣa...