Tasddawit n Qaḍi Qeddur tehwa-dd x MCA

Lerifain

deg yijj n wufuɣ yeggi-t umussu adelsan amaziɣ araq n Qaḍi Qddur, inna day-s belli taseddawit tegga akid-s ijj n falṭa niɣ tazgelt x yijj n tewlaft ttuɣa urin-tt imeɣnas di lḥid, day-s awal n uxafur Ɛumar Xaleq.

Tus-dd tseddawit tesfeḍ tira-nni, idwel lḥiḍ-nni axmi εemmars, wer day-s walu.

Lḥiḍ awarn i umi yettwajiyyar, segga i deg-s urin imeɣnas n MCA

Tala n uneɣmis d ufuɣ n MCA, ɣar-neɣ zay-s di lerifain tawlaft.

Amaynu

Yeqqen ɣer-s

Takuppat n umaḍal 2022: Umi acrak n tseḍma n Lmuɣrib imseḥ Imaziɣen.

Yura-t: A. Bodetti Asmezzeɣ zi www.middleeasteye.net/ Mala “amaḍal Aɛrab” imun ɣer deffer i Lmuɣrib deg wecrak-nnes di tkuppat n umaḍal, ca n Imeɣrabiyen...

Spanya tettagi ad tenɛem s min tegga d ɣezzu di Arrif.

Ila ca n tebratin i yettunuḍen, qqarent ila Spanya txes ad tenɛem s min tegga di Arrif, uca ad tewwec 100 melyun yuru...

Dzayer – ddewla teḥkem s ɛecra n iseggusa teqqen x ukarikaturist Aqbayli Ɛinuc

Tasenbḍayt n Bgayet teḥkem-dd s ijjen leḥkam maḥend ad tḥebbes akarikaturist Aqbayli Γilas Ɛinuc. Tewca-as ttuhmet n « useɣḍel zeg uselway n tegduda d ubersigg°ed ». Ijjen...

Lmexzen Uliman yeṭṭef ijj n ucekkam n Lmeɣrib!

Karlsruhe (DPA): Lidara n ḥeṭṭu n tmurt talimant teṭṭef di letnayen yeɛdun (14 nuwenbir) ijjen Umeɣrabi di temdint n kulen, tcekk deg-s belli ttuɣa...