Tasɣunt « Tadlsa n arrif » tessufeɣ-dd uṭṭun wiss 4

Deg wass n 13 ɣuct 2020, ɣer tmeddit, iffeɣ-dd wuṭṭun wiss 4 n tesɣunt n tdelsa n Arif

Uṭṭun-a yus-dd sadu wezwel « Tamɣart di Tsekla Tamaziɣt » ismun jar uyur n yulyuz d ɣuct

Carcen day-s aṭṭas n imerzuten i ittterran taynit i marra min iqqnen ɣer Tussna d Tdelsa n Arif

Sehwa-m-tid ssa

Amaynu

Yeqqen ɣer-s