Tamzemmemt tatunsit Emna Charki, ggin-tt di texxamt!

Le Rifain

Ass n ttlata 14 yulyuz 2020, Tewta lmeḥkama tamenzut di Tunes tamzemmemt Emna Charki s setta n iyuren n lḥebs. Emna, 27 n yisegg°usa, ttuɣa tefser-dd di leḥsab-nnes n facebook ijj n weḍris azwel-nnes « tsurt n kuruna », aḍris-a yegga amecnaw ijj n tsurt n lqurɛan, maca awalen beddlen. D manaya i yejjin lmeḥkama a t-ttwala d ijj n unɛeddi x ddin n tmeslemt, amen t-ttwala d ijj n uzuzzer n lekruhiyyet jer ddiyanat d yewdan. S uya, tewca-as setta n iyuren n lḥebs, d 2000 n idinaren a ten-txelles.

Aḥkam-a yesnekker aṭṭas n tɛejjajt, minzi inni i ittḥaman tiseqqar n yewdan ttwalan-t d ijj n weḥkam yeqseḥ itteqqen aqemmum i yewdan di Tunes. Amnesty ttuɣa tegga ijj n ulaɣi i yipulisen n Tunes ḥuma ad sbedden aḍfer i tteggen i Emna Charki awarn i umi i das dd-ssekken tanfult x manaya ass n 5 mayyu yeɛdun.

Amaynu

Yeqqen ɣer-s

Takuppat n umaḍal 2022: Umi acrak n tseḍma n Lmuɣrib imseḥ Imaziɣen.

Yura-t: A. Bodetti Asmezzeɣ zi www.middleeasteye.net/ Mala “amaḍal Aɛrab” imun ɣer deffer i Lmuɣrib deg wecrak-nnes di tkuppat n umaḍal, ca n Imeɣrabiyen...

Spanya tettagi ad tenɛem s min tegga d ɣezzu di Arrif.

Ila ca n tebratin i yettunuḍen, qqarent ila Spanya txes ad tenɛem s min tegga di Arrif, uca ad tewwec 100 melyun yuru...

Dzayer – ddewla teḥkem s ɛecra n iseggusa teqqen x ukarikaturist Aqbayli Ɛinuc

Tasenbḍayt n Bgayet teḥkem-dd s ijjen leḥkam maḥend ad tḥebbes akarikaturist Aqbayli Γilas Ɛinuc. Tewca-as ttuhmet n « useɣḍel zeg uselway n tegduda d ubersigg°ed ». Ijjen...

Lmexzen Uliman yeṭṭef ijj n ucekkam n Lmeɣrib!

Karlsruhe (DPA): Lidara n ḥeṭṭu n tmurt talimant teṭṭef di letnayen yeɛdun (14 nuwenbir) ijjen Umeɣrabi di temdint n kulen, tcekk deg-s belli ttuɣa...