Tammurt tecmeḍ!

Ij n lxariṭa n Nasa temmal‑dd leɣwabi yerɣin deg umaḍal.

Kter zi simana zeg wami ttmenɣan bumbirut deg waṭṭas n tmura aked tmessi di leɣwabi. Agrik, d Tturk tiweḍ al mani telseq di tudrin, tenɣa yewdan tessexla‑ten zi tudrin. ɛad ɣer nhar‑a wer iwiḍen a das ggen lḥedd i tmessi.
Timessi ttraḥ ɣir min tmerni, aṭṭas n tmura nneɣni cemmḍent deg‑sent leɣwabi, zeg‑sent Arrusya, Aṭalyan, leqbayel, Amarikan, Amarikan n wadday d lwest n Wafrika!

Fuṭu: Tolga Adanali/imago images / Agrik, Tturk

Lxariṭa n Nasa temmal‑dd mani terɣa qaɛ tmessi

Ij n lxariṭa n Nasa s usatilit, tsewwer‑dd di lweqt d ict imukan yerɣin, lxariṭae umi semman « Fire Information for Resource Management System » (FIRMS), tettwag i yewdan marra a ɣer‑s adfen ad tẓern

Man imukan yeɣin aṭṭas ?

Ɣer tseɛɛetta, Afrika rɣint deg‑s aṭṭas n leɣwabi, Angola tecca tikti temɣer, Kongu ɛawed amenni. Wadday n Umarikan, nettwala Brazil i di terɣa tmessi aṭṭas qaɛ, Miksiku ɛawed amenni. Urupa d Asya, timura i walan lebḥer acemlal deɛqent ɛlaḥal marra, TTurk, Agrik, Aṭalyan

  • Timura n Imaziɣen, nettaf leqbayel (tizi wezzu) d waṭṭas n imukan di Ddzayer. Tunes, Libya, d leḥdada n lmeɣrib x Ddzayer, ɛad d tudimin mragʷajent, zemmern a x‑asent qḍan bumbirut qbel ma ad temmerni.
FIRMS

Mamek tewqaɛ lami anict uya n tmessi qaɛ?

Imussnawen tsemman timura dd‑yunḍen i lebḥar acemlal « Hotspot n ubeddel n uklima ».
Kṭar zi 13500 n imussnawen zi 150 n tmura, ggin alarm:

Abeddel n uklima s CO2 igeɛɛden di lhawa, yeggur s tmurt ɣer ij n uneqleb d aɛeffan. Mala isiɣi ccɣel ammu, a nẓer min umi wer neɛqil ɛemmers. Neẓra lɛerbun deg Uruppa cehar yeɛdun, ssefyen deg‑s iɣeẓran deg unebdu, lexxu qa nẓerr lɛerbun n tmessi i ɣa yernin ad tesgaɛɛed CO2 ɛad di lhawa. Manayenni ɣa yessiḥman tamurt ɛad kṭar.

Ɣer ɛawed: Mamec ɣa yegg kul ijj zzag-neɣ ad isbedd abeddel n uklima?

Majid Aqelɛi
Majid Aqelɛi
Majid, Izran, Tudart tazgzawt, d Tussna...

Amaynu

Yeqqen ɣer-s

Takuppat n umaḍal 2022: Umi acrak n tseḍma n Lmuɣrib imseḥ Imaziɣen.

Yura-t: A. Bodetti Asmezzeɣ zi www.middleeasteye.net/ Mala “amaḍal Aɛrab” imun ɣer deffer i Lmuɣrib deg wecrak-nnes di tkuppat n umaḍal, ca n Imeɣrabiyen...

Spanya tettagi ad tenɛem s min tegga d ɣezzu di Arrif.

Ila ca n tebratin i yettunuḍen, qqarent ila Spanya txes ad tenɛem s min tegga di Arrif, uca ad tewwec 100 melyun yuru...

Dzayer – ddewla teḥkem s ɛecra n iseggusa teqqen x ukarikaturist Aqbayli Ɛinuc

Tasenbḍayt n Bgayet teḥkem-dd s ijjen leḥkam maḥend ad tḥebbes akarikaturist Aqbayli Γilas Ɛinuc. Tewca-as ttuhmet n « useɣḍel zeg uselway n tegduda d ubersigg°ed ». Ijjen...

Lmexzen Uliman yeṭṭef ijj n ucekkam n Lmeɣrib!

Karlsruhe (DPA): Lidara n ḥeṭṭu n tmurt talimant teṭṭef di letnayen yeɛdun (14 nuwenbir) ijjen Umeɣrabi di temdint n kulen, tcekk deg-s belli ttuɣa...