Tamesmunt n Tziri tegga ij n usira d amaynu

Tegga tamesmunt n Tziri ass n ssebt 23 kṭuber 2021 tusmidt (agraw ameqqran) ḥma ad tesmun asira amessugur, di twuri n ugraw-a n tinaḍin (rapports) tiseklanin d tinaḍin tizerfanin.

Awarni tɣuri-a d umsawal x tnaḍin ittwafren-d usira amessugur amaynu i d-yusin ammu :

  • Anessixef : Ɛebdelɣafur Abulqasim
  • Aḍfar-nnes :Sufyan Ccehbari
  • Amaru anmatay : Ɛebdelwakil Abulqasim
  • Aḍfar-nnes: Muḥsin Lkamuni
  • Anesbyan : Ɛebderraḥim Baxru
    Aḍfar-nnes : Ɛebdelmunεim Acbuq
  • Imesmalen : Suliman Ɛebdellawi
  • Sufyan Lemrini
  • Smaεil Amεinic.

Taziri d tamesmunt di tegrawt n Tsaft, tasga n Ddriwec. teẓra tfawt deg useggas n 2013, di ddcar n Buεirma. Zi tmesmunin itterran taynit i Tmaziɣt d umezruy d tussna di Arrif, tegga ca n tzemmar deg iyyar n wefsar idlisen s yiles n Tmaziɣt, deg ijen ubeddi aked marra iḥudriyen di Arrif.

Amaynu

Yeqqen ɣer-s

Takuppat n umaḍal 2022: Umi acrak n tseḍma n Lmuɣrib imseḥ Imaziɣen.

Yura-t: A. Bodetti Asmezzeɣ zi www.middleeasteye.net/ Mala “amaḍal Aɛrab” imun ɣer deffer i Lmuɣrib deg wecrak-nnes di tkuppat n umaḍal, ca n Imeɣrabiyen...

Spanya tettagi ad tenɛem s min tegga d ɣezzu di Arrif.

Ila ca n tebratin i yettunuḍen, qqarent ila Spanya txes ad tenɛem s min tegga di Arrif, uca ad tewwec 100 melyun yuru...

Dzayer – ddewla teḥkem s ɛecra n iseggusa teqqen x ukarikaturist Aqbayli Ɛinuc

Tasenbḍayt n Bgayet teḥkem-dd s ijjen leḥkam maḥend ad tḥebbes akarikaturist Aqbayli Γilas Ɛinuc. Tewca-as ttuhmet n « useɣḍel zeg uselway n tegduda d ubersigg°ed ». Ijjen...

Lmexzen Uliman yeṭṭef ijj n ucekkam n Lmeɣrib!

Karlsruhe (DPA): Lidara n ḥeṭṭu n tmurt talimant teṭṭef di letnayen yeɛdun (14 nuwenbir) ijjen Umeɣrabi di temdint n kulen, tcekk deg-s belli ttuɣa...