Tamɣart n ukungris amaḍlan Amaziɣ tweḍḍer

Ḍelqen-dd imeɣnas n unhezzi n Tmaziɣt di tmurt n Leqbayel ijj n ulaɣi n trezziut x Temɣart n ukungris amaḍlan Amaziɣ Kamira Nayt Sɛid. Ifser-dd wuma-s belli yuamyen zeg wami lux wer tettbin wer das-ufin later. Gg°den imeɣnas di Leqbayel a tili adabu n Lezzayer d netta i yeṭṭfen Kamira. Minzi tameggarut-a tettwasen ila tettbedda aked unhezzi n MAK. I tettḥsab ddewla n Ledzayer axmi d ijjen unhezzi n « ubelsigg°ed ».
Ar lux, ɛad lexbar-nnes wer dd-ibin. Mamec i dd-mmlin imeɣnas CMA amnus i ten-yuɣin x uweḍḍar n Kamira.

Amaynu

Yeqqen ɣer-s

Takuppat n umaḍal 2022: Umi acrak n tseḍma n Lmuɣrib imseḥ Imaziɣen.

Yura-t: A. Bodetti Asmezzeɣ zi www.middleeasteye.net/ Mala “amaḍal Aɛrab” imun ɣer deffer i Lmuɣrib deg wecrak-nnes di tkuppat n umaḍal, ca n Imeɣrabiyen...

Spanya tettagi ad tenɛem s min tegga d ɣezzu di Arrif.

Ila ca n tebratin i yettunuḍen, qqarent ila Spanya txes ad tenɛem s min tegga di Arrif, uca ad tewwec 100 melyun yuru...

Dzayer – ddewla teḥkem s ɛecra n iseggusa teqqen x ukarikaturist Aqbayli Ɛinuc

Tasenbḍayt n Bgayet teḥkem-dd s ijjen leḥkam maḥend ad tḥebbes akarikaturist Aqbayli Γilas Ɛinuc. Tewca-as ttuhmet n « useɣḍel zeg uselway n tegduda d ubersigg°ed ». Ijjen...

Lmexzen Uliman yeṭṭef ijj n ucekkam n Lmeɣrib!

Karlsruhe (DPA): Lidara n ḥeṭṭu n tmurt talimant teṭṭef di letnayen yeɛdun (14 nuwenbir) ijjen Umeɣrabi di temdint n kulen, tcekk deg-s belli ttuɣa...