Takadimit n Fas-Meknas: Tineqqiḍin i dd-iwyen yimeḥḍaren-nni i yesɣuyyun d tinni d nitenti

Takadimit n Fas-Meknas

Le Rifain

Deg yijjen ulaɣi yeffeɣ-dd zi tkadimit n Fas-meknas, tenna deg-s belli awaren i umi i tt-iwḍen ilaɣiten n imeḥḍaren d tmeḥḍarin qqaren di tebridt n tmassanin n tusnakt deg usinan n Lweḥda di Tawnat, ttcekkan deg-sen zi tneqqiḍin i dasen-yettwawcen di tusnakt.

Yeqqar ulaɣi n Tkadimit n Fas-Meknas belli awarn i wedwal ɣer tneqqiḍin d tewriqin n yimeḥḍaren-a ittcetkan, ufin min dd-iwyen d wenni d netta wer ttwacemten ca.

Amaynu

Yeqqen ɣer-s

Takuppat n umaḍal 2022: Umi acrak n tseḍma n Lmuɣrib imseḥ Imaziɣen.

Yura-t: A. Bodetti Asmezzeɣ zi www.middleeasteye.net/ Mala “amaḍal Aɛrab” imun ɣer deffer i Lmuɣrib deg wecrak-nnes di tkuppat n umaḍal, ca n Imeɣrabiyen...

Spanya tettagi ad tenɛem s min tegga d ɣezzu di Arrif.

Ila ca n tebratin i yettunuḍen, qqarent ila Spanya txes ad tenɛem s min tegga di Arrif, uca ad tewwec 100 melyun yuru...

Dzayer – ddewla teḥkem s ɛecra n iseggusa teqqen x ukarikaturist Aqbayli Ɛinuc

Tasenbḍayt n Bgayet teḥkem-dd s ijjen leḥkam maḥend ad tḥebbes akarikaturist Aqbayli Γilas Ɛinuc. Tewca-as ttuhmet n « useɣḍel zeg uselway n tegduda d ubersigg°ed ». Ijjen...

Lmexzen Uliman yeṭṭef ijj n ucekkam n Lmeɣrib!

Karlsruhe (DPA): Lidara n ḥeṭṭu n tmurt talimant teṭṭef di letnayen yeɛdun (14 nuwenbir) ijjen Umeɣrabi di temdint n kulen, tcekk deg-s belli ttuɣa...