Tafeska (lεid) ad tili deg wass-a…

Deg yijj n usruggeb tegga-t-idd tmawast n lḥubus ass n 21 yulyuz 2020 ɣar tmeddit, tenna day-s belli ass n 22 yulyuz 2020 d ass amezwaru zeg uyur ameslem du lḥijja. X manaya, a dd-yass lεid ameqqran niɣ tafeska deg wass n 31 yulyuz 2020.

S uya, teqqar-as i weydud ameɣrabi d qeε imselmen mani mma llan tiεerfiwin-nwem cnant s tudert yiẓiḍen.

Tala n unɣmis-a d alaɣi n tmawast n lḥubus di lmeɣrib.

Amaynu

Yeqqen ɣer-s

Takuppat n umaḍal 2022: Umi acrak n tseḍma n Lmuɣrib imseḥ Imaziɣen.

Yura-t: A. Bodetti Asmezzeɣ zi www.middleeasteye.net/ Mala “amaḍal Aɛrab” imun ɣer deffer i Lmuɣrib deg wecrak-nnes di tkuppat n umaḍal, ca n Imeɣrabiyen...

Spanya tettagi ad tenɛem s min tegga d ɣezzu di Arrif.

Ila ca n tebratin i yettunuḍen, qqarent ila Spanya txes ad tenɛem s min tegga di Arrif, uca ad tewwec 100 melyun yuru...

Dzayer – ddewla teḥkem s ɛecra n iseggusa teqqen x ukarikaturist Aqbayli Ɛinuc

Tasenbḍayt n Bgayet teḥkem-dd s ijjen leḥkam maḥend ad tḥebbes akarikaturist Aqbayli Γilas Ɛinuc. Tewca-as ttuhmet n « useɣḍel zeg uselway n tegduda d ubersigg°ed ». Ijjen...

Lmexzen Uliman yeṭṭef ijj n ucekkam n Lmeɣrib!

Karlsruhe (DPA): Lidara n ḥeṭṭu n tmurt talimant teṭṭef di letnayen yeɛdun (14 nuwenbir) ijjen Umeɣrabi di temdint n kulen, tcekk deg-s belli ttuɣa...