Tacmamt ubliji d ubrusi s-nnej ɛad

Yenna ijjen umasay belli inni itteṭṭfen di berra bla tacmamt iggur ad xellṣen ijjen ubrusi jar 300 Dh ar 1300 Dh. Mamec yenna ila ddegg-a n ubrusi maci ɣir x inni wer itteggen tacmamt maca ula inni iɛarrnen iwdan ḥuma wer tt-tteggen.
Hicam Balawi, amari amatu n warrayes n nniyaba tamatut, yenna i duzim belli aṭṭas n tmura iɛeqb-asent-id ubirus s waṭṭas minzi sserxunt rqanun n tecmamt. Balawi ikkes iwdan ig illan weḥḥd-sen di taddart niɣ di ca n lbiru niɣ di ca n ṭṭumubin.

Amaynu

Yeqqen ɣer-s

Takuppat n umaḍal 2022: Umi acrak n tseḍma n Lmuɣrib imseḥ Imaziɣen.

Yura-t: A. Bodetti Asmezzeɣ zi www.middleeasteye.net/ Mala “amaḍal Aɛrab” imun ɣer deffer i Lmuɣrib deg wecrak-nnes di tkuppat n umaḍal, ca n Imeɣrabiyen...

Spanya tettagi ad tenɛem s min tegga d ɣezzu di Arrif.

Ila ca n tebratin i yettunuḍen, qqarent ila Spanya txes ad tenɛem s min tegga di Arrif, uca ad tewwec 100 melyun yuru...

Dzayer – ddewla teḥkem s ɛecra n iseggusa teqqen x ukarikaturist Aqbayli Ɛinuc

Tasenbḍayt n Bgayet teḥkem-dd s ijjen leḥkam maḥend ad tḥebbes akarikaturist Aqbayli Γilas Ɛinuc. Tewca-as ttuhmet n « useɣḍel zeg uselway n tegduda d ubersigg°ed ». Ijjen...

Lmexzen Uliman yeṭṭef ijj n ucekkam n Lmeɣrib!

Karlsruhe (DPA): Lidara n ḥeṭṭu n tmurt talimant teṭṭef di letnayen yeɛdun (14 nuwenbir) ijjen Umeɣrabi di temdint n kulen, tcekk deg-s belli ttuɣa...