tabrat n ulaɣi i weslelli n uneɣmas Ɛumar Raḍi

Omar Radi ‑ teswert: REUTERS

tettwafser di Change.org ijjen Petition d alaɣi i wslelli n Ɛumar Raḍi.
tabrat‑a tura s waṭṭas n tutlayin zzag‑sent tarifit:

Neccin i isinyin da swadday, tinmuriyin d yenmuriyen, zeg waṭṭas n iraqen n weɣnas asertan, anmallan, uɣrim, adelsan, amesmun, niɣ d weɣnas i yeqqnen ɣer iḥudriyen, d temɣarin…

nettetter tilelli i uneɣmas Ɛumar Raḍi. Minzi tilelli n tmenna d wesneɣmes d uxarres ttwaḍemnent s ddustur, d izerfan imaḍlanen. Minzi aḥebbes n yewdan x min qqaren, niɣ x uxarres-nsen asertan, d ijjen lxedmet wer tecni i Lmeɣrib i nrezzu ad yili d ijjen tmurt d tadimuqraṭit, tettwaweqqer deg-s tmuri d tseqqar d tlelli.
wenni yexsen ad t‑isinya, ad yadef da:

Tabrat n ulaɣi i weslelli n uneɣmas Ɛumar Raḍi

ɣer ɛawd:

X imuntifen d jjdid, ṭṭfen ɛawed ajurnalist Ɛumar !
Human Rights Watch: Lmuɣrib d Dzayer waxxa ttemseɛdawen maca « sessɣaḍen » ijurnalisten


Majid Aqelɛi
Majid Aqelɛi
Majid, Izran, Tudart tazgzawt, d Tussna...

Amaynu

Yeqqen ɣer-s

Takuppat n umaḍal 2022: Umi acrak n tseḍma n Lmuɣrib imseḥ Imaziɣen.

Yura-t: A. Bodetti Asmezzeɣ zi www.middleeasteye.net/ Mala “amaḍal Aɛrab” imun ɣer deffer i Lmuɣrib deg wecrak-nnes di tkuppat n umaḍal, ca n Imeɣrabiyen...

Spanya tettagi ad tenɛem s min tegga d ɣezzu di Arrif.

Ila ca n tebratin i yettunuḍen, qqarent ila Spanya txes ad tenɛem s min tegga di Arrif, uca ad tewwec 100 melyun yuru...

Dzayer – ddewla teḥkem s ɛecra n iseggusa teqqen x ukarikaturist Aqbayli Ɛinuc

Tasenbḍayt n Bgayet teḥkem-dd s ijjen leḥkam maḥend ad tḥebbes akarikaturist Aqbayli Γilas Ɛinuc. Tewca-as ttuhmet n « useɣḍel zeg uselway n tegduda d ubersigg°ed ». Ijjen...

Lmexzen Uliman yeṭṭef ijj n ucekkam n Lmeɣrib!

Karlsruhe (DPA): Lidara n ḥeṭṭu n tmurt talimant teṭṭef di letnayen yeɛdun (14 nuwenbir) ijjen Umeɣrabi di temdint n kulen, tcekk deg-s belli ttuɣa...