Taḥenjirt-nni i yefsaren tasurat n «Lwiski» teffeɣ-dd zi lḥebs

Aṭṭas n isiten Imeɣrabiyen fsaren-dd ila tametluɛt Tameɣrabit i teḍfar nniyaba n Merrakec s «  uḥadi n lmuqeddast n wagdud ameɣrabi » x traccwin tinamunin. Aqa teffeɣ ass n letnin 23 n tɣuct zi lḥebs. Zegga lmeḥkama tekkes x-as lḥukem n tlata n iseggusa d wezgen d ubrusi n xemsa melyun santim. Amec yettwasen taḥudrit-a tparṭaja ijj n tsurat tettwassen s tsurat n « Lwiski » i yebnan x tsurat n « Lkawtar ».

Ɛumar Arbib i yellan d ameɣnas di tmesmunt n AMDH. Yenna i France Presse belli: « Lmeḥkama tekkes x-as aweddeb n tlata iseggusa x tḥudriyt-nni i ɣer yella 23 iseggusa di buḥbel-nnes ». Nettat d Taṭalyant d Tameɣrabit, ttuɣa tesseɛda ca n tnayen n wayyuren  di lḥebs.  

Sbedden aya n tḥudrit deg uzagwez n Sla-Rrbaṭ deg wass n 20 yunyu. Wami ttuɣa x-as irezzu upulis n Merrakec. D nettat i yeffɣen tamurt n Lmuɣrib zegga i ttuɣa teysi bak-nnes. Zegga ɣa ɛdan ussan, iggur a nessen ila ij n tmesmunt d tadeyyanit d nettat i zzag-s idiklaran di Merrakec. Leḥbes-a i tesseɛda taḥudrit isnekker abarru n tɛejjajt. Xirebbi n tmesmunin i yekritikan Lmuɣrib minzi manaya ittḥada tilelli n yewdan deg wawal.

Baba-s n tḥenjirt-nni iqqar illa yelli-s tefsar manayenni bla ma ad tessen min dag-s minzi nettat wer tessin bu i Teɛrabt. Amec nessen ila ixef wis 267 zeg wezref ameɣrabi yeqqar ila merra wenni i d-ihwan x Lislam ad isseɛda lḥebs jar settchur ar tnayen n iseggusa. Tzemmer ad taweḍ ar xemsa n iseggusa mala ca n ijjen issxdem n yimiss d alikṭruni.

Ixef ittweddab ura inni i d-ihekkwan x usistim n tjelda d inni issawalen kunṭra n tamunt n ucal. Aṭṭas n imeɣnas n tseqqar n yewdan tettren maḥend ad kksen ixef-a wanita. Mamec tettren ad kksen aweddeb di tmeslayin i yeqqnen ɣer tira d wefsar.

Amaynu

Yeqqen ɣer-s

Aɣewweɣ n Arrif ; tiggezt tecreḍ arrimet d twengimt

Deg usegg°as n 2016, aɣewweɣ n Arrif issenhezz leḥkam di Lmuɣrib. Yedwel Naser Zefzafi d zamul n tutriwin-a tinamunin d tsertanin. Yemsawal, baba-s i...

Takuppat n umaḍal 2022: Umi acrak n tseḍma n Lmuɣrib imseḥ Imaziɣen.

Yura-t: A. Bodetti Asmezzeɣ zi www.middleeasteye.net/ Mala “amaḍal Aɛrab” imun ɣer deffer i Lmuɣrib deg wecrak-nnes di tkuppat n umaḍal, ca n Imeɣrabiyen...

Spanya tettagi ad tenɛem s min tegga d ɣezzu di Arrif.

Ila ca n tebratin i yettunuḍen, qqarent ila Spanya txes ad tenɛem s min tegga di Arrif, uca ad tewwec 100 melyun yuru...

Dzayer – ddewla teḥkem s ɛecra n iseggusa teqqen x ukarikaturist Aqbayli Ɛinuc

Tasenbḍayt n Bgayet teḥkem-dd s ijjen leḥkam maḥend ad tḥebbes akarikaturist Aqbayli Γilas Ɛinuc. Tewca-as ttuhmet n « useɣḍel zeg uselway n tegduda d ubersigg°ed ». Ijjen...