Ssaεudiya teggur ad temdukkul aked Israyil la d nettat

X webrid n Limarat i teggur Ssaεudiya. Awarni tizemmar d timeqqranin ttwaggent x webrid n Umarikan maḥend ad smunen array n Israyil d Ssaεudiya. Ssaεudiya tenna belli wer ɣer-s bu ca n wemxumbel ad temddukkel aked Israyil. Terni tenna maḥend ad yili ameddukkul-a ixess ad qḍan x Ḥizeb Llah, Ḥamas, d Iḥutiyen di Lyaman. Ittban-d timura n Waεraben ggurent s isuraf maḥend ad mdukkulent aked Israyil. Mani Iɛrubiyen n Lmuɣrib ɛad skana-d s uḍaḍ ɣer umussu Amaziɣ nitni ttun aytmatsen i ten-iwtin ɣer Weɛrur. Ssufyani amɣar n wegraw Aɛrab-meslem, tuɣa yezwar-as yenna belli ɣer-s ttiqqet deg ujellid Muḥemmed wis setta. Lɛutmani la d netta yenna belli nitni wer gguren ca ad mdukkulen aked Israyil. Maca ussan wer nessin mayen snuffren.

ɣer ɛawed: Zegga temdukkul Limarat Aked Israyil.. Iɛrubiyen n Lmuɣrib mmuzzaren

Amaynu

Yeqqen ɣer-s

Takuppat n umaḍal 2022: Umi acrak n tseḍma n Lmuɣrib imseḥ Imaziɣen.

Yura-t: A. Bodetti Asmezzeɣ zi www.middleeasteye.net/ Mala “amaḍal Aɛrab” imun ɣer deffer i Lmuɣrib deg wecrak-nnes di tkuppat n umaḍal, ca n Imeɣrabiyen...

Spanya tettagi ad tenɛem s min tegga d ɣezzu di Arrif.

Ila ca n tebratin i yettunuḍen, qqarent ila Spanya txes ad tenɛem s min tegga di Arrif, uca ad tewwec 100 melyun yuru...

Dzayer – ddewla teḥkem s ɛecra n iseggusa teqqen x ukarikaturist Aqbayli Ɛinuc

Tasenbḍayt n Bgayet teḥkem-dd s ijjen leḥkam maḥend ad tḥebbes akarikaturist Aqbayli Γilas Ɛinuc. Tewca-as ttuhmet n « useɣḍel zeg uselway n tegduda d ubersigg°ed ». Ijjen...

Lmexzen Uliman yeṭṭef ijj n ucekkam n Lmeɣrib!

Karlsruhe (DPA): Lidara n ḥeṭṭu n tmurt talimant teṭṭef di letnayen yeɛdun (14 nuwenbir) ijjen Umeɣrabi di temdint n kulen, tcekk deg-s belli ttuɣa...