Sadio Mané ilqef-it ubirus n kuruna

Sadio Mané

Le Rifain

Ibelleɛ Sadio Mané x yexf-nnes zegga i yessen belli ilqef-it ubirus n kuruna.

Yusa-dd manaya awarn i tlata n wussan zeggami tenna terfiqt n Liverpool n čamma n uḍar belli Thiago Alcantara ula d netta ilqef-it ubirus.

Tenna terfiqt n Liverpool aqa Sadio Mané banent-idd x-as ttebcayar n kuruna, maca sseḥḥet-nnes aqqa-tt mliḥ.

yirar Sadio Mané (28 n iseggusa) letnayen i yeɛdun di tfust n čamma i di terna terfiqt-nnes s 3-1. Maca wer yirar ca ass n lexmis di tfust i di terna Liverpool s pinaltiyat.

Yenna Mané di leḥsab-nnes di twitter: « Awarn i umi xaf-i dd-rrin, ilqef-ayi nican ubirus n Covid-19. Maca xseɣ a dawem-iniɣ belli aqqa-yi mliḥ, wer din bu ca n lxaṭar ». Yerni Mané yenna di tzemmemt-nnes: « Bac ad tḥawlem x sseḥḥet-nwem d sseḥḥet n wi yellan-nwem, weqqrem iprutukulen n sseḥḥet arendad i ubirus-a ».

Tenna Liverpool deg usit-nnes aqa ad siɣn ttweqqren iprutukulen n sseḥḥet arendad i lehlak n kuruna. Tenna aqa Sadio Mané ad yeqqim yeḥjeb al ɣa yili mliḥ.

Amaynu

Yeqqen ɣer-s

Zzag-sen Messi d Ronaldo.. 10 n imiraren d ta d tameggarut-nnsen deg umundyal.

Lionel Messi d Cristiano Ronaldo d nitni i yeṭṭfen azzreg n tcamma n uḍar i waṭṭas n iseggusa, maca zemmren ad yili d ta...

Imaziɣen ad iraren ameggaru n tkuppat n Waɛɛraben.

Ij n zi tseḍmiwin n Imaziɣen, la d Lezzayer niɣ d Tunes, ijjen zzag-sen i ɣa awin tkuppat n Waɛɛraben i tcamma n uḍar...

Messi yekka ṭṭerf, wer tt-irenni ɛad aked Barça

Tenna terfiqt n Barça aqa itri-nnes Léonel Messi wer kid-s irenni ɛad kter, awern i umi tkemmel kunṭraṭa-nnes. Messi wer yexs bu ad yessewc s...

Nadim… terwel zi Ṭaliban, ḥuma ad tedwel d titrit n čamma n uḍar!

"Mli i da teqqim, ili ɛad aqqa-tt tettras tiɣaṭin"! Awal-a, ttuɣa nettesla-t x Najat Belqasem, amen i t-nesla x waṭṭas n temɣarin d yergazen i...