Roland-Garros: Tamirart tatunsit n utinis Ons Jabeur temsafaḍ aked wemḥizwar zegga i texser aked tmirikanit Danielle Collins

Ons Jabeur. Tateswirt: REUTERS/Charles Platiau

Le Rifain

Tegga tmirart n utinis tatusit Ons Jabeur llayhennik x wemḥizwar ameqqran n utins di Fransa « Roland Garros », awarn i umi texser arendad i tmirikanit Danielle Collins deg uturnu wiss seṭṭac, s 6-4, 4-6, 6-4. zeg-s uca tuli tmirikanit ɣer uturnu wiss tmenṭac.

Deg uturnu i dd-yegguren, ad temsagar tmirart Danielle aked Sofia Kenin i dd-iɛeqben awarn i umi ttuɣa tecca tikti. Teɛdu-dd zeg uturnu yeɛdun zegga i terna tamirart tafransist Fiona Ferro.

Amaynu

Yeqqen ɣer-s

Zzag-sen Messi d Ronaldo.. 10 n imiraren d ta d tameggarut-nnsen deg umundyal.

Lionel Messi d Cristiano Ronaldo d nitni i yeṭṭfen azzreg n tcamma n uḍar i waṭṭas n iseggusa, maca zemmren ad yili d ta...

Imaziɣen ad iraren ameggaru n tkuppat n Waɛɛraben.

Ij n zi tseḍmiwin n Imaziɣen, la d Lezzayer niɣ d Tunes, ijjen zzag-sen i ɣa awin tkuppat n Waɛɛraben i tcamma n uḍar...

Messi yekka ṭṭerf, wer tt-irenni ɛad aked Barça

Tenna terfiqt n Barça aqa itri-nnes Léonel Messi wer kid-s irenni ɛad kter, awern i umi tkemmel kunṭraṭa-nnes. Messi wer yexs bu ad yessewc s...

Nadim… terwel zi Ṭaliban, ḥuma ad tedwel d titrit n čamma n uḍar!

"Mli i da teqqim, ili ɛad aqqa-tt tettras tiɣaṭin"! Awal-a, ttuɣa nettesla-t x Najat Belqasem, amen i t-nesla x waṭṭas n temɣarin d yergazen i...