Missi yeggur ad d-igg ijjen usiweḍ ad dag-s yini min ɣa yegg

tala: Sphera Sports

Inni ittexsen tcamma n uḍar merra tiṭṭawin-nnsen aqqa-yent ɣer Barsiluna. Ttrajan min ɣa yegg Missi ma ad iqqim niɣ ad yuyur. Asit n « Sphera Sports » yegg-d x twiter belli Missi ad yefsar di tseɛɛatin i d-igguren min ɣa yegg deg yimal-nnes aked Barsiluna.

Klup n Barsiluna, yenna-d belli s tidet ila asiweḍ qa yettwaru nican. Yeggur ad d-yeffeɣ di tseɛɛatin-a i yeqqimen. Arradyu n « SER Catalunya » inna-d belli asiweḍ-nni i d-igga Missi ad zzay-s d yerr x « lliga » Taspanyut, ɛawed ad dag-s issiwel x yimal-nnes aked Barsiluna.
« Lliga » taspanyut ttuɣa izwar-as tenna belli nettat tus-d aked kippu n Brasa. Teqqar belli mala ixes Missi ad yuyur x Barsa ixess-as ad ixelles 700 Melyun Yuru.

Amaynu

Yeqqen ɣer-s

Zzag-sen Messi d Ronaldo.. 10 n imiraren d ta d tameggarut-nnsen deg umundyal.

Lionel Messi d Cristiano Ronaldo d nitni i yeṭṭfen azzreg n tcamma n uḍar i waṭṭas n iseggusa, maca zemmren ad yili d ta...

Imaziɣen ad iraren ameggaru n tkuppat n Waɛɛraben.

Ij n zi tseḍmiwin n Imaziɣen, la d Lezzayer niɣ d Tunes, ijjen zzag-sen i ɣa awin tkuppat n Waɛɛraben i tcamma n uḍar...

Messi yekka ṭṭerf, wer tt-irenni ɛad aked Barça

Tenna terfiqt n Barça aqa itri-nnes Léonel Messi wer kid-s irenni ɛad kter, awern i umi tkemmel kunṭraṭa-nnes. Messi wer yexs bu ad yessewc s...

Nadim… terwel zi Ṭaliban, ḥuma ad tedwel d titrit n čamma n uḍar!

"Mli i da teqqim, ili ɛad aqqa-tt tettras tiɣaṭin"! Awal-a, ttuɣa nettesla-t x Najat Belqasem, amen i t-nesla x waṭṭas n temɣarin d yergazen i...