Missi yeggur ad d-igg ijjen usiweḍ ad dag-s yini min ɣa yegg

tala: Sphera Sports

Inni ittexsen tcamma n uḍar merra tiṭṭawin-nnsen aqqa-yent ɣer Barsiluna. Ttrajan min ɣa yegg Missi ma ad iqqim niɣ ad yuyur. Asit n « Sphera Sports » yegg-d x twiter belli Missi ad yefsar di tseɛɛatin i d-igguren min ɣa yegg deg yimal-nnes aked Barsiluna.

Klup n Barsiluna, yenna-d belli s tidet ila asiweḍ qa yettwaru nican. Yeggur ad d-yeffeɣ di tseɛɛatin-a i yeqqimen. Arradyu n « SER Catalunya » inna-d belli asiweḍ-nni i d-igga Missi ad zzay-s d yerr x « lliga » Taspanyut, ɛawed ad dag-s issiwel x yimal-nnes aked Barsiluna.
« Lliga » taspanyut ttuɣa izwar-as tenna belli nettat tus-d aked kippu n Brasa. Teqqar belli mala ixes Missi ad yuyur x Barsa ixess-as ad ixelles 700 Melyun Yuru.

Amaynu

Yeqqen ɣer-s