Messi yekka ṭṭerf, wer tt-irenni ɛad aked Barça

Tenna terfiqt n Barça aqa itri-nnes Léonel Messi wer kid-s irenni ɛad kter, awern i umi tkemmel kunṭraṭa-nnes.

Messi wer yexs bu ad yessewc s weɛrur i terfiqt-nnes, ula d nettat wer tesxi a deg-s tewc afus, maca d ttmenyat i tt-yeggin. Tufa terfiqt ixf-nnes arendad imxumbal qqnen ɣer ttmeyat, minzi yemra x-as bac ad tsiɣi deg uxelles n Messi, waxxa ttuɣa yexs ad yessenqes di cḥal itteṭṭef. Maca Barça tufa ixf-nnes waxxa amenni, ittxessa-tt ad tezzenz aṭṭas n imiraren ḥuma ad tejj Messi. S uya, iwḍen ad jjen Messi ad yugur, zegga i yedwel d ilelli, wer ɣer-s min t-yeṭṭfen aked Barça.

REUTRES

Amaynu

Yeqqen ɣer-s

Zzag-sen Messi d Ronaldo.. 10 n imiraren d ta d tameggarut-nnsen deg umundyal.

Lionel Messi d Cristiano Ronaldo d nitni i yeṭṭfen azzreg n tcamma n uḍar i waṭṭas n iseggusa, maca zemmren ad yili d ta...

Imaziɣen ad iraren ameggaru n tkuppat n Waɛɛraben.

Ij n zi tseḍmiwin n Imaziɣen, la d Lezzayer niɣ d Tunes, ijjen zzag-sen i ɣa awin tkuppat n Waɛɛraben i tcamma n uḍar...

Nadim… terwel zi Ṭaliban, ḥuma ad tedwel d titrit n čamma n uḍar!

"Mli i da teqqim, ili ɛad aqqa-tt tettras tiɣaṭin"! Awal-a, ttuɣa nettesla-t x Najat Belqasem, amen i t-nesla x waṭṭas n temɣarin d yergazen i...

Brahim Afellay.. ira yedja d itri deg ujenna n Uruppa

Yura-t: Ridouan pakhrou Yegga tɣuyyit-nnes tamezwarut wami yerẓem tittawin di temdint n Utrixt (Hulanda) ass n 2 zeg wayur n abril 1986. Netta d amirar...