Kuruna isqarqeb x tseḍma n Iḥudriyen n Arrif Aḥusaymi

Lerifain.Fr

Zegga ittwagg ijjen tist i yijjen wegmam di tseḍma n Iḥudriyen n Arrif Aḥusaymi CRA, ufin dag-sen Kuruna. Wenni ig ihelken s Kuruna di kippu-ya Aḥusaymi netta isstrinar, mani x-as bellɛen di taddart-nnes. Rehrac-a isnekker fartuna di tseḍma n CRA mani iggur marra wi dag-s yellan ad ggen ijjen tist maḥend ad ssnen lehlak-a ma immutti ma lla.
Taseḍma n CRA asegg°as-a yewwi-d aṭṭas n txessura. Izemmer ad yehwa ɣer lhwat.
Aṭṭas n kippawat d timeɣrabiyin ufin dag-sen kuruna, ameknaw: Arrasing Abiḍawi, Lmuɣrib Afasi, Tamunt n Ṭanja, Lmuɣ rib Atiṭwani…


Γer ɛawed: Iḥudriyen n Arrif Aḥusaymi (CRA) ad yehwa ɣer lhewwat

Amaynu

Yeqqen ɣer-s

Spanya tettagi ad tenɛem s min tegga d ɣezzu di Arrif.

Ila ca n tebratin i yettunuḍen, qqarent ila Spanya txes ad tenɛem s min tegga di Arrif, uca ad tewwec 100 melyun yuru...

Lmexzen Uliman yeṭṭef ijj n ucekkam n Lmeɣrib!

Karlsruhe (DPA): Lidara n ḥeṭṭu n tmurt talimant teṭṭef di letnayen yeɛdun (14 nuwenbir) ijjen Umeɣrabi di temdint n kulen, tcekk deg-s belli ttuɣa...

Zzag-sen Messi d Ronaldo.. 10 n imiraren d ta d tameggarut-nnsen deg umundyal.

Lionel Messi d Cristiano Ronaldo d nitni i yeṭṭfen azzreg n tcamma n uḍar i waṭṭas n iseggusa, maca zemmren ad yili d ta...

Min tessnem x « Rusadir » niɣ x Mlilet taqdimt ?

Rusadir ttuɣa-tt d ijjen tendint, qqaren belli tettwagg s ufus n ifuniken d Irumaniyen, maca din wi iqqaren ila abilaj n Rusadir ggin-tt Imaziɣen...