Imaziɣen ad iraren ameggaru n tkuppat n Waɛɛraben.

Ij n zi tseḍmiwin n Imaziɣen, la d Lezzayer niɣ d Tunes, ijjen zzag-sen i ɣa awin tkuppat n Waɛɛraben i tcamma n uḍar ittwaggen di tmurt n Qaṭar.

Lezzayer tiweḍ ɣer umeggaru zegga terna Qaṭar, d Tunes ɛawed terna Maser. Tnayen-a n tseḍmiwin ad irarent jar-asent ass n 18 zi Dujenbir.

Acrak n tmura n Ẓelmeḍ n Tefrikt, iḍfar-it ijjen ukritiki d ameqqran, aṭṭas n tmesmunin sekkent tibratin ɣer FIFA, ttlaɣant maḥend ad ittwasbedd umḥizwar-a ibedden x ijjen ddsas n arrasa.

Tabrat i sekkent timesmunin zi Lmuɣrib, Lezzayer, Tunes ula d Maser.

Amaynu

Yeqqen ɣer-s

Zzag-sen Messi d Ronaldo.. 10 n imiraren d ta d tameggarut-nnsen deg umundyal.

Lionel Messi d Cristiano Ronaldo d nitni i yeṭṭfen azzreg n tcamma n uḍar i waṭṭas n iseggusa, maca zemmren ad yili d ta...

Messi yekka ṭṭerf, wer tt-irenni ɛad aked Barça

Tenna terfiqt n Barça aqa itri-nnes Léonel Messi wer kid-s irenni ɛad kter, awern i umi tkemmel kunṭraṭa-nnes. Messi wer yexs bu ad yessewc s...

Nadim… terwel zi Ṭaliban, ḥuma ad tedwel d titrit n čamma n uḍar!

"Mli i da teqqim, ili ɛad aqqa-tt tettras tiɣaṭin"! Awal-a, ttuɣa nettesla-t x Najat Belqasem, amen i t-nesla x waṭṭas n temɣarin d yergazen i...

Brahim Afellay.. ira yedja d itri deg ujenna n Uruppa

Yura-t: Ridouan pakhrou Yegga tɣuyyit-nnes tamezwarut wami yerẓem tittawin di temdint n Utrixt (Hulanda) ass n 2 zeg wayur n abril 1986. Netta d amirar...