Amirar Sufyan Amrabeṭ izemmem ijjen uɣul deg Iṭaliya

tala: fr.hespress.com

Deg ijjen partida i tegga tseḍma n Fyurintina, izemmem Urifi Sufyan Amrabeṭ ijjen uɣul. Amrabeṭ (24 iseggusa) d uma-s n Nureddin Amrabeṭ ig ittiraren di Ssaɛudiya. Fyurintina i irebḥen i yijjen ukippu nniḍen s tmenya n iɣulen ɣer walu, izemmem ijjen zzag-sen Sufyan. Ameggaru-ya yirar mliḥ asegg°as i yeɛdan di Lkaltcyu s uyenni ig imutti ɣer ukippu-ya n Fyurintina yus-dd ɣer-s zi Firuna. La netta la d uma-s ttiraren aked ukippu n Lmuɣrib.

Amaynu

Yeqqen ɣer-s

Zzag-sen Messi d Ronaldo.. 10 n imiraren d ta d tameggarut-nnsen deg umundyal.

Lionel Messi d Cristiano Ronaldo d nitni i yeṭṭfen azzreg n tcamma n uḍar i waṭṭas n iseggusa, maca zemmren ad yili d ta...

Imaziɣen ad iraren ameggaru n tkuppat n Waɛɛraben.

Ij n zi tseḍmiwin n Imaziɣen, la d Lezzayer niɣ d Tunes, ijjen zzag-sen i ɣa awin tkuppat n Waɛɛraben i tcamma n uḍar...

Messi yekka ṭṭerf, wer tt-irenni ɛad aked Barça

Tenna terfiqt n Barça aqa itri-nnes Léonel Messi wer kid-s irenni ɛad kter, awern i umi tkemmel kunṭraṭa-nnes. Messi wer yexs bu ad yessewc s...

Nadim… terwel zi Ṭaliban, ḥuma ad tedwel d titrit n čamma n uḍar!

"Mli i da teqqim, ili ɛad aqqa-tt tettras tiɣaṭin"! Awal-a, ttuɣa nettesla-t x Najat Belqasem, amen i t-nesla x waṭṭas n temɣarin d yergazen i...