Spanya tettagi ad tenɛem s min tegga d ɣezzu di Arrif.

Ila ca n tebratin i yettunuḍen, qqarent ila Spanya txes [zeɛma] ad tenɛem s min tegga di Arrif, uca ad tewwec 100 melyun yuru i Lmuɣrib. Maca aya d ijjen uneɣmis maci nican.

« Iggur ad tewwec Spaniya i Lmuɣrib 100 mlyun n yuruten alaḥsab amseksi n Arrif, ittwaggen ca n 90 n usegg°as zi mani. Lḥukuma […] teqbel ad tewwec 2000 n yuruten i wayyawen n wayyawen n imjahden n Arrif immuten kunṭra i Spaniya jar 1921 d 1927 ». D aya i tenna ijjen tebrat ttuɣa tettunuḍ di WhatsApp, tabrat-a trenni teqqar « aya iggur ad yili d amaddud s ijjen tɣuni mani Spaniya iggur ad dag-s tetter awadem i Lmuɣrib ».

Maca amek tenna RTVE, manaya maci amenni. Terni tenna ila wer din la d ijjen ḥajet tegg-itt Spanya maḥend ad ɛewwḍen Lmuɣrib i umenɣi n Arrif. Aṭṭas n imulliten isertanen i yellan deg uberlaman Aspanyu, ttren xirebbi n twalatin zi lḥukuma maḥend ad tenɛem x tdennayt-nnes deg umenɣi n Arrif (1921-1927). Maca xelli amenni, ddegg-a n tmeslayin wer yeṭṭif bu abrid-nnes i tenna tala-ya s ixef-nnes.

Deg usegg°as n 1921, ttren imulliten-a tnayen n twalatin ijjen usenfar n wezraf alaḥsab tamkettit tadimukrat, mani ila xsen ad uguren zi Spanya maḥend ad tenɛem s tdennayin-nnes deg usexdem n lesnaḥ akimawi deg umeɣi-ya.

Aɛdal-a i dd-yusin maḥend ad ireqqeɛ min itturddjen « deg yiger n twiza tamaḍlant », « tzemmer ad tili ijjen tteɛwiḍ x usexser i yemsaren » d « ijjen tteɛwiḍ i jjihet… alaḥsab min dd-jjin isugiten n Spaniya », yina d ca n tebratin i ttuɣa yettunuḍen di WshatsApp, maca aqqa di tidett Spanya wer teggi ula d ijjen weɛdal x wezref maḥend ad tegg aya. Kṭer zi manaya, akungris Aspanyu yugi di 14 zi 07 n usegg°as-a, maḥend ad yeṭṭef abrid n uɛewweḍ.

Ijjen weḍris i ttuɣa yerwsen di wenni ila yettunuḍen, dag-s ijjen ufilu issakk°aḍen ɣer ijjen arripurtaj ittwaggen asegg°as n 2011. Min ked t-ggin aked tmerzrut deg umezruy Maria Rosa Madariaga (1937-2022), mani tenna ca n ca n artilen ila yettunuḍen jar 2004 d 2015 ila aqqa Ispunya d Ifransisen sxedmen agaz n umutard deg umseksi n Arrif. Waxxa amenni, lḥukumat n Spanya ttagint ad neɛment s ddegg-a n tmeslayin deg iseggusa-ya imeggura.

Maca aṭṭas n Irifiyen ila izwaren ttren ad yili ijjen spiṭar n uxenzir di Arrif, ffɣen x-as di tmeskanin n 2016-2017 ar lux ɛad ddewla n Lmuɣrib tugi ad tebna ijjen spiṭar di Nnaḍur i yeqqnen ɣer imehlak n uxenzir. Kṭer zi manaya, aṭṭas n imeɣnas Irifiyen sskanan s ufus ɣer Lmexzen n Lmuɣrib qqaren x-as, aqa ula d netta igga fus-nnes deg uya n umseksi.

Amaynu

Yeqqen ɣer-s

Aɣewweɣ n Arrif ; tiggezt tecreḍ arrimet d twengimt

Deg usegg°as n 2016, aɣewweɣ n Arrif issenhezz leḥkam di Lmuɣrib. Yedwel Naser Zefzafi d zamul n tutriwin-a tinamunin d tsertanin. Yemsawal, baba-s i...

Takuppat n umaḍal 2022: Umi acrak n tseḍma n Lmuɣrib imseḥ Imaziɣen.

Yura-t: A. Bodetti Asmezzeɣ zi www.middleeasteye.net/ Mala “amaḍal Aɛrab” imun ɣer deffer i Lmuɣrib deg wecrak-nnes di tkuppat n umaḍal, ca n Imeɣrabiyen...

Dzayer – ddewla teḥkem s ɛecra n iseggusa teqqen x ukarikaturist Aqbayli Ɛinuc

Tasenbḍayt n Bgayet teḥkem-dd s ijjen leḥkam maḥend ad tḥebbes akarikaturist Aqbayli Γilas Ɛinuc. Tewca-as ttuhmet n « useɣḍel zeg uselway n tegduda d ubersigg°ed ». Ijjen...

Lmexzen Uliman yeṭṭef ijj n ucekkam n Lmeɣrib!

Karlsruhe (DPA): Lidara n ḥeṭṭu n tmurt talimant teṭṭef di letnayen yeɛdun (14 nuwenbir) ijjen Umeɣrabi di temdint n kulen, tcekk deg-s belli ttuɣa...