Sliman Rrisuni, wtin-t s xemsa iseggusa n leḥbes teqqen

Teḥkem lmeḥkama llilet i yeԑdun s xemsa iseggusa n leḥbes teqqen x usuḥufi Sliman Rrisuni, zegga ttuɣa x-as teḥkem lmeḥkama tamezwarut ass n jjemɛa 9 zi yulyuz 2021, s 5 n isegg°usa n leḥbes, d ɛecra melyun a tt-yewc i wenni i t-yedɛan.

Ibuɣawen n Sliman Rrisuni ggin tizemmar d timeqqranin bac ad mmlen ila qa asuḥufi-ya wer yeggi walu, maca leḥkam yugur deg ijjen webrid-nniḍen.

Ibuɣawen i ttuɣa iddafaԑen x Sliman, qqimen ttbehḍen umi lmeḥkama tettemsazzal bac ad tegg ca n lḥukem waxxa ḍḍusi ԑad wer yujid, amek qqaren.

Rrisuni, deg wawal-nnes i yewca inna belli netta qaԑ wer ittԑeddi ula  x ijjen.

Amaynu

Yeqqen ɣer-s