Sifaw Lhanis issufeɣ-d adlis-nnes « Tifray » s PDF

Sifaw Lhanis: Lerifain.fr

Azlawi d umari Arifi Sifaw Lhanis (Sufiyan Lhani), ttuɣa izwar-as issufeɣ-d deg usegg°as n 2018 ijjen cwayt zeg wamud-nnes n yezlan « Tifray ». Di 14 Nufember yegga-d x facebook-nnes, ila igga ad d-issers adlis-nnes s « PDF » maḥend ad yaweḍ ɣer waṭṭas n midden ad t-ɣren. Maca yenna ila ixes ad zzag-s irni ijjen 100 nniḍen i yenni ittexsen ad ɣren s tewriqt, ad t-jjen ɣer-sen. Lhanis yura tiqessisin-nnes s ict tiɣsit tefrez, ittegg tabridt-nnes deg yiger n tira s Tmaziɣt n Arrif.
Deg wayuren i yeɛdan, ttuɣa ifsar-d ungal-nnes « ad texsed! », mamec ttuɣa i das-izwar ifser-it-id s Teɛrabt deg iseggusa i yeɛdan. Lhanis d ijjen zeg iḥudriyen Irifiyen ig ittcuqqan abrid deg yiger n tira.

Sehwam-d adlis n Tifray

Tifray

Amaynu

Yeqqen ɣer-s

Takuppat n umaḍal 2022: Umi acrak n tseḍma n Lmuɣrib imseḥ Imaziɣen.

Yura-t: A. Bodetti Asmezzeɣ zi www.middleeasteye.net/ Mala “amaḍal Aɛrab” imun ɣer deffer i Lmuɣrib deg wecrak-nnes di tkuppat n umaḍal, ca n Imeɣrabiyen...

Spanya tettagi ad tenɛem s min tegga d ɣezzu di Arrif.

Ila ca n tebratin i yettunuḍen, qqarent ila Spanya txes ad tenɛem s min tegga di Arrif, uca ad tewwec 100 melyun yuru...

Dzayer – ddewla teḥkem s ɛecra n iseggusa teqqen x ukarikaturist Aqbayli Ɛinuc

Tasenbḍayt n Bgayet teḥkem-dd s ijjen leḥkam maḥend ad tḥebbes akarikaturist Aqbayli Γilas Ɛinuc. Tewca-as ttuhmet n « useɣḍel zeg uselway n tegduda d ubersigg°ed ». Ijjen...

Min dak-tenna yemma-k ula d necc tenna-ayi-t yemma.

Deg ijj n wass di zzman iεdan, memmis n uɣeṛḍa imdukkul aked memmis n umucc.iraren, ferḥen, sseεdan ass-nnsen d aṣebḥan qbala. yiweḍ-dd uεecci kul...