Setta n iseggusa teqqen i usuḥufi Ɛumar Rraḍi.

Lmeḥkama n listinaf tameɣrabit teḥkem s setta n iseggusa x usuḥufi Ɛumar Rraḍi s ttuhmet n « akerfes asiksi d ucekkem ».

Rraḍi, ittagi x ddegg-a n ttuham i das-tticen.

Ittwaḥsab Rraḍi d asuḥufi wis tnayen ittwaḥekmen s ttuhamt d isiksiyen. RSF (imesqaden bla igmiren) wer dasen-iԑjib bu lḥukm-a wa.

Ila yefser Rraḍi ijjen tweet di Abril n 2019, ittekritika dag-s lḥukem i tegga lmeḥkama x imeɣnas n lḥirak di Arrif jar 2016 d 2017.

Dujenbir n useggas-nni s ixef-nnes ittwaṭṭef tlata n wussan bac ad kid-s ḥeqqen.

Timesmunin n tseqqar n wemdan timeɣrabiyin wer dasent-iԑjib bu lḥal x uḍuf n Rraḍi, ila qqaren aqqa manaya d “lḥerket n ẓeyyar” txes a tesquṭṭeḍ zi tlelliyin n wawal di tmurt.

Imeɣnas ila izwaren nnan belli Lmuɣrib irni di “ẓeyyar” x tlelli n wawal, zegga ḥekmen x imeɣnas n Arrif.

Ttahamen imeɣnas tanbaḍt Tameɣrabiyt ila tettxes a tessesɣeḍ isuḥuhfiyen, s usexdem n ttuham iqqnen ɣer usikes.

Amnetsy International teqqar x usit-nnes belli xminni ittili ddeԑwet x ttaԑeddu asiksi, ixess a tt-neksi nican ad dag-s yemsar uḥeqqeq amen tenna.

Maca, deg iseggusa imeggura, ksin aṭṭas n tɣawsiwin i yeqqnen ɣer ibekkiḍen (des crimes) isiksiyen kunṭra i yenni ittekritikan ddewa n Lmuɣrib, zzag-sen isuḥufiyen.

Deg useggas n 2020, tamemsunt-a tefser-d ijjen uneqqis teqqar dag-s ila qa ttilifun n Ɛumar Rraḍi wtin-t s ca n iprugramen zi tegrawt n “NSO”.

Lexbar-a ssiwlen x-as mani mma, ddewla n Lmuɣrib tenker ila tegga ca n uḥeṭṭu berra i lqanun. Tenna ila qa netta s ixef-nnes ig ittcekkmen.

Alaḥsab data i ɣer-s ɣer tegrawt n uḥeṭṭu n isuḥufiyen, nettaf rebԑa n ineɣmasen ttwaḥebbsen di Lmuɣrib zi Dujnbir 2020, tlata zzag-sen ɣer-sen ttuham n ukerfes asiksi.

Amaynu

Yeqqen ɣer-s