Setta n iseggusa n lḥebes i Omar Radi

Teḥkem lfusina n Ddar lbiḍa x usaḥafi ameɣrabi Omar Radi s 6 n iseggusa n lḥebes, x ttuhmet n « cckimet i barra » d « ttaɛeddu asiksi »

Radi yezwar yettwaydar-dd yisem-nnes di listat n ijurnalen d imeḍlanen, zeg yenni ɣer yesssiɣ lmeɣrib ameẓẓuɣ s uprugram -nni yesɣa x yisraël umi qqaren Pegasus.

Ameddukel n Omar Imad Stitou yettwawc-as aseggas n leḥbes, a zeg-s yesseɛdu setta n iyyuren.

s tnayen yidse nnan belli amnus n lɣerraq (nniyaba), d ddenf, maci d trezzut x tidet.

Ɣer ɛawed: Ajurnalist di Lmeɣrib jer iɣendan n tmenna n tidet, d ttuhmet n ukerfes x tḥenjirin!

Amaynu

Yeqqen ɣer-s

Takuppat n umaḍal 2022: Umi acrak n tseḍma n Lmuɣrib imseḥ Imaziɣen.

Yura-t: A. Bodetti Asmezzeɣ zi www.middleeasteye.net/ Mala “amaḍal Aɛrab” imun ɣer deffer i Lmuɣrib deg wecrak-nnes di tkuppat n umaḍal, ca n Imeɣrabiyen...

Spanya tettagi ad tenɛem s min tegga d ɣezzu di Arrif.

Ila ca n tebratin i yettunuḍen, qqarent ila Spanya txes ad tenɛem s min tegga di Arrif, uca ad tewwec 100 melyun yuru...

Dzayer – ddewla teḥkem s ɛecra n iseggusa teqqen x ukarikaturist Aqbayli Ɛinuc

Tasenbḍayt n Bgayet teḥkem-dd s ijjen leḥkam maḥend ad tḥebbes akarikaturist Aqbayli Γilas Ɛinuc. Tewca-as ttuhmet n « useɣḍel zeg uselway n tegduda d ubersigg°ed ». Ijjen...

Lmexzen Uliman yeṭṭef ijj n ucekkam n Lmeɣrib!

Karlsruhe (DPA): Lidara n ḥeṭṭu n tmurt talimant teṭṭef di letnayen yeɛdun (14 nuwenbir) ijjen Umeɣrabi di temdint n kulen, tcekk deg-s belli ttuɣa...