Sebɛa akid-sen ijjen d Ameɣarbi ad sseɛdan lmeḥkama di Fransa x tmenɣiwt n usermad

Abulis n Fransa

Sebɛa n yiwdan iggur ad sseɛdan abeṭṭuy n uḥeqqeq di Fransa, ass-a n larbeɛ. D manaya i d-tewiya France Presse. Ttuhmet-nnsen teqqen ɣer tmenɣiwt n usermad Samuel Paty.

Zi sebɛa-nni zzag-sen tnayen n iwdan d imeẓẓyanen ɛad. Qqaren x-asen qa menɛen ttmenyat zeg wenni ig inɣin, maḥend ad as-mmlen aselmad mayen iɛna. Aked ubabat n ijjen tmeḥḍart, i d-ihejmen x usermad, rni x-as ijjen ddaɛiya d ameɣrabi qqaren-as Ɛebdelḥakim Ssefriwi. D tlata n imeddukal n uḥenjir-nni, qqaren ila nitni i t-iɛawen. Ɛebdelḥakim Ssefriwi d ijjen uxwanji izwar-as igga taseḍma n « ccix Yasin » di Fransa. Ttuɣa-t di Lmuɣrib aked ukabar n PJD.

Amaynu

Yeqqen ɣer-s

Takuppat n umaḍal 2022: Umi acrak n tseḍma n Lmuɣrib imseḥ Imaziɣen.

Yura-t: A. Bodetti Asmezzeɣ zi www.middleeasteye.net/ Mala “amaḍal Aɛrab” imun ɣer deffer i Lmuɣrib deg wecrak-nnes di tkuppat n umaḍal, ca n Imeɣrabiyen...

Spanya tettagi ad tenɛem s min tegga d ɣezzu di Arrif.

Ila ca n tebratin i yettunuḍen, qqarent ila Spanya txes ad tenɛem s min tegga di Arrif, uca ad tewwec 100 melyun yuru...

Dzayer – ddewla teḥkem s ɛecra n iseggusa teqqen x ukarikaturist Aqbayli Ɛinuc

Tasenbḍayt n Bgayet teḥkem-dd s ijjen leḥkam maḥend ad tḥebbes akarikaturist Aqbayli Γilas Ɛinuc. Tewca-as ttuhmet n « useɣḍel zeg uselway n tegduda d ubersigg°ed ». Ijjen...

Lmexzen Uliman yeṭṭef ijj n ucekkam n Lmeɣrib!

Karlsruhe (DPA): Lidara n ḥeṭṭu n tmurt talimant teṭṭef di letnayen yeɛdun (14 nuwenbir) ijjen Umeɣrabi di temdint n kulen, tcekk deg-s belli ttuɣa...