Seḥḥet tamaḍlant tewca awal maḥend ad d-temmel manis i d-ikka Covid

Tala: AFP

Yenna wemɣar n seḥḥet tamaḍlant deg ijjen tinawt yegg-itt di 30 Nufember i yeɛdan. Belli ad igg isuraf ɣer zzat maḥend ad nessen manis d-ikka ubirus-a. Mamec yugi x ttuhmet-nni i das-ucin alaḥsab « ameyyek-nnes x Ccinwa ». Yenna Tedros Adhanom Ghebreyesus « nxes a nessen aɣbal manis d ikka ubirsu-a. Minzi aya ad aneɣ-iɛawen ḥuma a nanef ca n jjayḥet nniḍen ». Iwca awal ḥuma ad igg « merra tizemmar-nnes » ḥuma ad yaweḍ ɣer weɣbal n ubirus. Tamurgant (organisation) n seḥhet tameḍlant txes ad tessek ijjen kippu n imussnawen ɣer temnaḍt n Wuhan, di Ccinwa, mani i d-iban ubirus. Ijjen tseḍma dag-s ca n ɛecra n imussnawen, ttwassnen deg umaḍal. Wer wwiḍen ad ssnen, zeg wami i d-iban ubirus-a asegg°as i yeɛdan ar lexxu, manis d-ikka ubirus-a d mamec immutti twalat tamezwarut ɣer bnadem.

Tessitem tmurgant n WHO di simana i yeɛdan ḥuma « ad tessek kippu-nni ɣer tmurt manis i d-iban ubirus ». Kippu-ya ittegg kul twalat imsagaren aked ca n iḍbiben d Icinwiyen maca ar lexxu ɛad wer kkisen bu lweqt i di ɣa raḥen. Irni inna Tedros di tinawt-nni : « Min neqqar di WHO zi lebda ttuɣa iban, iggur a nebda tiɣri-nneɣ zi Wuhan. Alaḥsab min ɣa niweḍ a x-as nbedd maḥend a nessen ma dinni ca n ifilan nniḍen ixess ad ten-neḍfar ». Idettet ila nitni « wer ttbeddin ar ɣa ssnen tidet n tala n manis i d-ikka ubirus, maca neccin yeggur a nsenned x tmessna ».

Izwar aṭṭas n tmura timeqqranin kritikant lxedmet n WHO. Maḥend a x-asent id-yerr yenna Tedros aqqa timessna n tala n ubirus d ijjen tmeslayt d « tatiknit » nnehla ma ad tt-nerr d « tapulitikt ». Tamurgant n seḥḥet tamaḍlant aṭṭas i x-as d-ihwan, zzag-sen ameqqran n Umarikan Donald Trump. Din wi ttuɣa yeqqaren qqaɛ ila Tedros d « argaz » n Ccinwa di WHO. Imussnawen ttɣilen ila qa d ibellelwaḍen i zi d-ikka ubirus. Maca wer issin ḥedd man amuder ig ismuttuyen abirus-a ɣer bnadem zi bellelwaḍ.

Ijjen tewriqt teffeɣ-d !

Ijjen tewriqt tessufeɣ-it-id tracca n CNN qqaren dag-s belli Ccinwa wer temsurruf ca mliḥ aked ubirus-a di beddu-nnes. Teydar-d tracca n CNN belli Icinwiyen deg wass n 10 Febrayer zemmemn ca n 2478 n waddad d amaynu s kuruna. Alaḥsab idukimuntiten (documents) i ɣer-sen ufin belli nnumrua-ya d ijjen wudem d ameẓẓyan waha zi tidet. Deg ijjen uneqqis yettwaf ila « ittwaffer », ufin di temdint n Hubi mani ufin abirus-a ca n 5918 di 10 Febrayer weḥḥd-s. Ittsemma dubli n nnumru min xef d-fesren Icinwiyen. Nnumru-ya min xef ugin ad x-as ssiwlen Icinwiyen, yus-d deg ijjen useddi n nnumrawat nniḍen i yennufaren. Manaya tḥerḍ x-as CNN zeg ijjen spiṭar n umenɣi kunṭra n ibirusen i yellan di Hubi s ixef-nnes. Waxxa amenni Ccinwa tnekker ila tesnuffar ca n ineɣmisen qqnen ɣer ubirus n Kuruna.

Tiwriqin-a ufint belli Icinwiyen deg umezwaru-nni tuɣa deqlen aṭṭas di lxedmet-nnsen. Mayen yejjin abirus-a ad iḍḍuqqez. Yenna Yantcung Hwang i yellan d amussnaw n seḥḥet ixeddmen deg Umarikan d netta issawalen x Icinwiyen: « Ittban belli ggin aṭṭas n ifayyuten, maci ɣir d iafyyuten itteggen midden xminni ttemsurrufen aked ijjen ubirus d amaynu, maca ca n ifayuten qqnen ɣer tbirukratit ɣer-s timessdwal d tiseyyasin, ittsemma d tebridt i zi kid-s msurrufen aked ubirus ».

Amaynu

Yeqqen ɣer-s

Takuppat n umaḍal 2022: Umi acrak n tseḍma n Lmuɣrib imseḥ Imaziɣen.

Yura-t: A. Bodetti Asmezzeɣ zi www.middleeasteye.net/ Mala “amaḍal Aɛrab” imun ɣer deffer i Lmuɣrib deg wecrak-nnes di tkuppat n umaḍal, ca n Imeɣrabiyen...

Min teɛna Rosa Parks issnekkren aɣewweɣ kunṭra i ubeṭṭu amessaẓur deg umarikan ?

Xminni i dd-njebbed awal x izumal n unhezzi n tlelli tameddant d umeglissaẓur (antiracisme)  deg umarikan, ad yili nettat zeg wudmawen i dd-ittasen ɣer...

Spanya tettagi ad tenɛem s min tegga d ɣezzu di Arrif.

Ila ca n tebratin i yettunuḍen, qqarent ila Spanya txes ad tenɛem s min tegga di Arrif, uca ad tewwec 100 melyun yuru...

Dzayer – ddewla teḥkem s ɛecra n iseggusa teqqen x ukarikaturist Aqbayli Ɛinuc

Tasenbḍayt n Bgayet teḥkem-dd s ijjen leḥkam maḥend ad tḥebbes akarikaturist Aqbayli Γilas Ɛinuc. Tewca-as ttuhmet n « useɣḍel zeg uselway n tegduda d ubersigg°ed ». Ijjen...