Saleḥ Lecxem: Negga lmuɛtasam bac ad nerr iẓuṛan n lejdud

Deg wawal i yewca iḍennaḍ, Saleḥ Lecxem, zegga i dd-yeffeɣ zi leḥbes n Ṭanja, umi isseɛda ca n tlata n issgg°asen qqnen. Yenna belli lmuɛtasam i yeggin di Tala Rwaq, maḥend ad rren iẓuran n lejdud-nnsen i tuɣa iɛelmen tammurt.

Zzat i waṭṭas n yiwdan i t-snujun, yenna-dd belli Tala Rwaq tudef amezruy, s taryazt n yiwdan i yeggin lmuɛtasam. Mamec inna, ila netta ɛemmers ad yettu inni tuɣa i kid-s ittemswizan di leḥbes s ttmenyat. Minzi twacunt-nnes wer tzemmar ad zzag-s ttettkellef.

Lebda deg wawal n Saleḥ Lecxem, yenna ila imezdaɣ Tala n Rwaq, ɣer-sen lḥeqq di tmurt-nnsen, deg wagla-nnsen, mamec inna ila netta x lḥeqq-a wanita izemmar ad yadef leḥbes twalat nniḍen, ad isseɛda issgusa di tebniqt minzi yumen s tesɣart-nnsen.

https://www.facebook.com/lerifaincom/videos/1187478411608614

Amaynu

Yeqqen ɣer-s

Takuppat n umaḍal 2022: Umi acrak n tseḍma n Lmuɣrib imseḥ Imaziɣen.

Yura-t: A. Bodetti Asmezzeɣ zi www.middleeasteye.net/ Mala “amaḍal Aɛrab” imun ɣer deffer i Lmuɣrib deg wecrak-nnes di tkuppat n umaḍal, ca n Imeɣrabiyen...

Spanya tettagi ad tenɛem s min tegga d ɣezzu di Arrif.

Ila ca n tebratin i yettunuḍen, qqarent ila Spanya txes ad tenɛem s min tegga di Arrif, uca ad tewwec 100 melyun yuru...

Dzayer – ddewla teḥkem s ɛecra n iseggusa teqqen x ukarikaturist Aqbayli Ɛinuc

Tasenbḍayt n Bgayet teḥkem-dd s ijjen leḥkam maḥend ad tḥebbes akarikaturist Aqbayli Γilas Ɛinuc. Tewca-as ttuhmet n « useɣḍel zeg uselway n tegduda d ubersigg°ed ». Ijjen...

Lmexzen Uliman yeṭṭef ijj n ucekkam n Lmeɣrib!

Karlsruhe (DPA): Lidara n ḥeṭṭu n tmurt talimant teṭṭef di letnayen yeɛdun (14 nuwenbir) ijjen Umeɣrabi di temdint n kulen, tcekk deg-s belli ttuɣa...