Sḥab lxarij kɛan!

Le Rifain

Aṭṭas n sḥab lxarij i yexsen a dd-adfen ɣer Lmeɣrib kɛan x lḥukuma awarn i umi x-asen tbezzez a dd-qessen di ca n ccarikat waha, tinneɣni lla. d manaya i yejjin ccarikat-a ad ggent min x-asent.

Ɛlaḥsab min dd-yusin di Nadorcity, tiweḍ tewriqt di ṭṭeyyara twaḥit d tdewla ɣer Ṭanja, al melyun franek, tawriqt n uɣerrabu zi Sit niɣ zi Jinuwa tiweḍ al 9500 dh s ṭṭumubin, bla lexlas n ttist n kuruna i ittenqaman s 1500 dh.

S uya, sḥab lxarij i yexsen a dd-adfen ɣer tmurt-nsen, ttettren ḥuma ad yili yijj n uɛebbeẓ x ayt bab n ccarikat-a ḥuma ad ggen ijj n ttaman d asebḥan i tewriqin.

Amaynu

Yeqqen ɣer-s

Takuppat n umaḍal 2022: Umi acrak n tseḍma n Lmuɣrib imseḥ Imaziɣen.

Yura-t: A. Bodetti Asmezzeɣ zi www.middleeasteye.net/ Mala “amaḍal Aɛrab” imun ɣer deffer i Lmuɣrib deg wecrak-nnes di tkuppat n umaḍal, ca n Imeɣrabiyen...

Spanya tettagi ad tenɛem s min tegga d ɣezzu di Arrif.

Ila ca n tebratin i yettunuḍen, qqarent ila Spanya txes ad tenɛem s min tegga di Arrif, uca ad tewwec 100 melyun yuru...

Dzayer – ddewla teḥkem s ɛecra n iseggusa teqqen x ukarikaturist Aqbayli Ɛinuc

Tasenbḍayt n Bgayet teḥkem-dd s ijjen leḥkam maḥend ad tḥebbes akarikaturist Aqbayli Γilas Ɛinuc. Tewca-as ttuhmet n « useɣḍel zeg uselway n tegduda d ubersigg°ed ». Ijjen...

Lmexzen Uliman yeṭṭef ijj n ucekkam n Lmeɣrib!

Karlsruhe (DPA): Lidara n ḥeṭṭu n tmurt talimant teṭṭef di letnayen yeɛdun (14 nuwenbir) ijjen Umeɣrabi di temdint n kulen, tcekk deg-s belli ttuɣa...