Rue20: Amen niɣ wer ttamen. Lḥukumat ttawyent-idd bakunat i yegduden-nsent, Rrebbaḥ yiwi-dd iẓẓan d ibeccicen!

Ɛazi Rrebbaḥ

LeRifain

Yenna usit n Rue20 belli Ɛaziz Rrebbaḥ yewca ttesriḥ bac a dd-ssidfen ifuraḍ zi lxarij ɣer tmurt n Lmuɣrib. Deg ifuraḍ-a, deg-sen ca n tmeslayin deg-sent ssemm, ca n tmeslayin nneɣnit ad jjent Lmeɣrib d tiseḍḥak aked tmura n umaḍal.

Rue20 yus-dd deg-s belli lḥukumat n midden ḍḍebbarant-idd bakuna i yegduden-nsent, Rrebbaḥ yessadaf-dd iẓẓan d ibeccicen n midden ɣer Lmeɣrib, d ɛlamkur ifuraḍ nniḍen, axmi Lmeɣrib d tazubayt n umaḍal.

Tayemmunt tameɣrabit ttuɣa tewta di manaya, s yijjen ulaɣi tessufeɣ-it-idd. Tenna deg-s belli asidef n ifuraḍ zi berra d ahnunni x tseqqar n imeɣrabiyen i ɣer yella lḥeqq baac ad ddren deg yijjen twennaḍt tizdig. Deg ulaɣi-ya, tetter deg-s tyemmunt tameɣrabit n tseqqar n yewdan bac ad yettwakkes manaya, ad yennurẓem ijjen lankit di min yejjin inni i ɣer yella ufus di lefḍiḥet-a ad behdlen Lmeɣrib s ifuraḍ n midden.

Tala: Rue20

Amaynu

Yeqqen ɣer-s

Takuppat n umaḍal 2022: Umi acrak n tseḍma n Lmuɣrib imseḥ Imaziɣen.

Yura-t: A. Bodetti Asmezzeɣ zi www.middleeasteye.net/ Mala “amaḍal Aɛrab” imun ɣer deffer i Lmuɣrib deg wecrak-nnes di tkuppat n umaḍal, ca n Imeɣrabiyen...

Spanya tettagi ad tenɛem s min tegga d ɣezzu di Arrif.

Ila ca n tebratin i yettunuḍen, qqarent ila Spanya txes ad tenɛem s min tegga di Arrif, uca ad tewwec 100 melyun yuru...

Dzayer – ddewla teḥkem s ɛecra n iseggusa teqqen x ukarikaturist Aqbayli Ɛinuc

Tasenbḍayt n Bgayet teḥkem-dd s ijjen leḥkam maḥend ad tḥebbes akarikaturist Aqbayli Γilas Ɛinuc. Tewca-as ttuhmet n « useɣḍel zeg uselway n tegduda d ubersigg°ed ». Ijjen...

Lmexzen Uliman yeṭṭef ijj n ucekkam n Lmeɣrib!

Karlsruhe (DPA): Lidara n ḥeṭṭu n tmurt talimant teṭṭef di letnayen yeɛdun (14 nuwenbir) ijjen Umeɣrabi di temdint n kulen, tcekk deg-s belli ttuɣa...