Rrubu n « Perseverance» i yeḍfaren i Nasa yehwa x Mares

Nasa zi merra manaya, txes ad taweḍ ad d-terr x ijjen useqsi : Ma din tili can tudert ca n wass x watri-ya ? S tidet, lux, wḍen-d ca n ifuṭuten d imezwura zi rrubu-ya i din sekken ɣer Mares.

Tala: Nasa

Nasa tiweḍ deg wass n lexmis 18 Febrayer ad tessers rrubu n n « Perseverance» (amkabar) x Mares. D rrubu wis xemsa i yewwḍen ad isafar bla ma ad din yili ca n wemxumbel. Maca awettas amezwaru i yeggin ḥuma ad afen, deg iseggusa i d-igguren. Ca n tmitar n tudert d taqdimt x watri-ya azeggaɣ. « Hekku idettet » D manaya ig inna, ɣer tseɛɛet n 21h : 55 (taseɛɛet n Paris), Swati Mohan, deg ulabu manis ttkunṭrulan timeslayin zi Kalifurniya.

Iɣuyyan lefraḥet dduqqẓen deg usalun n ukunṭrul. Waxxa taseḍma n midden i yeḥḍaren wer tt-ttuɣi am lebda di ca n wass d ameqqran am wanita, alaḥsab Covid 19. Nasa awern-as nican tegga ijjen usiweḍ, akid-s tnayen n ifuṭuten,isewwar-iten-d urubu-nni deg wemkan-nni mani ieḍra. « Azul a ddunect. Ha lxezrat-inu tamezwarut x taddart i ɣa yilin inu i lebda ». D tanita d ttwit i tegga Nasa, akid-s tnayen n ifuṭuten s ucemlal d uberkan, nettwala akid-sen ula d tili n rrubu x ucal.

Arrayes n Umarikan Joe Biden iḥeyya hekku « amezruyan », iwekked x « tnezmart n tussna » d « tiɣist n Imarikaniyen ». Lxedmet-a i tegga Nasa, tɣasṭar x-as ca n 2.5 melyar dular. Xsen ad d-rren x ijjen useqsi : Ma ad din tili ca n tudert, ca n wass x watri-ya ?

Rrubu Amarikani Perseverance, d ijjen twiza d temɛawant d tamaḍlant, d rrubu-ya ameqqran uddis, ittwassekken ɣer Mares. Iweḍ ɣer Mares ɣer jjwayeh-nni n lɛecra s lweqt n Paris. Zegga issers tijerrarin x watri-ya azeggaɣ awerni ijjen sebɛa n tminutin n tigg°di. Minzi rrubu immutti zi tazzla n 20000 km/h ɣer tazzla n ziru.

« D ijjen lxedmet n gruppu tecna s waṭṭas, neccin nettɛeffar zzag-s. Manaya i nettedder akidwem d teycatin snehzzant wul ». D manaya ig inna Emmanuel Macron, i tseḍma n Cnes i tuɣa i njemɛen di Paris. D nitni zyenfan wami wwḍen ɣer min xsen.

Rrubu n Perserverance yiwwi akid-s ijjen kamira qqaren-as SuperCam. D ijjen yimis Afranku-mirikan i yettwaxdmen di CNRS d CNES di lxedmet-a ta.

Tala: Lefigaro aked AFP

Cahid Andic

Tussna d tsekla

ejj Comment
ifsar‑it

Amaynu

Neolithic…akuḍ i di nqelben yegduden x temɣart !

Tura-t: Tifraz gharmao "Tamɣart tella ḥuma ad tili di taddart, tella ḥuma ad tessgem, ad…

8 mars 2021

Ԑbesslam Acehbar d tesɣart-ines ad yili, ad issitem asitem ifawen

Yura-t: Muḥemmed Caca, s weεdal n uselmad Munεim Azegza   Asturjem : Andic Ilul Ԑbdesslam…

8 mars 2021

Tarifit d yemxumbal n tgumi-ines

Tura-t: Miluda Lḥenkari Adaf (introduction) Inna Miquel León Portilla deg usefru-ines s Nahuatl:Melmi ij n…

3 mars 2021

Rifinox, jer ɣezzu n tmenɣiwt d ɣezzu n ususem!

Netta d mmi-s n Wezɣenɣan, ism-nnes Lḥusin Bellekrac, i yettwassnen s Rifinox. ilul ass n…

2 mars 2021

Setta n tmeslayin wer tent-tessined x Albert Einstein

Yura‑t: Anir Maziɣ © picture alliance / dpa Albirt Aynctayen (s tlimant : Albert Einstein)…

1 mars 2021

« Tagrawt n 47 » Talimant… Wer ttεiceɣ ca di tili n baba

Tagrawt n 47, zi tegrawin timeqqranin n tsekla i yeẓra Aliman awerni i girra tamaḍlant…

28 février 2021

Asit-a yesxeddam cookies!!

ɣer kṭar