Rraḍi d Stittu ttwaṭṭfen minzi mmenɣen aked ijjen ujunalist n Cuf tv

Itwaṭṭef iḍennaḍ n lḥedd (05/07/2020) ujurnalist Σumar Rraḍi d Σimad Stittu, zegga mmenɣen aked ijjen ujurnalist nniḍen n Cuf tv i tuɣa ten- iḍeffren.

Amec yettwassen ila Cuf tv (min xef qqaren ila tudes i Lmexzen) tuɣa tizzar-as tehwa-d x Rradi zegga tuɣa yettwaṭṭef kter zi mertayen, minzi tuɣa cekken dag-s ila ittemɛawen aked ijjen ukapitan n ucekkem d Abriṭani.
Alaḥsab araq n Ledesk; i di ixeddem Σumar Rraḍi, ameggaru-ya yufa ijjen ṭṭumubin lebda tḍeffer-it, Ledesk, yenna-d ɛawed, ila Rraḍi d umeddukel-nnes wami dd-ffɣen zi lbar, ufin zzat-sen aneɣmas-a n Cuf tvi tuɣa yexsen ad ten-iṣewwer, xenni la nitni jebden-d tilifun ḥuma ad t-sewwren uca ikker umenɣi jar-asen, awern-as ad d-tettas ijjen stafit ad ten-teysi ɣer ijjen wemkan la d ijjen ma issen mani ar lux.
Σumar Rraḍi, ikker x-as aṭṭas n umherwaḍ zegg i d-tegga Amnesty International ijjen uneqqis tenna-d dag-s ila tilifun n Rraḍi yettwagg dag-s ijjen prugram n ucekkem, prugram-nni tezzenz-it ijjen fabrika d Tayzraliyt i tenbaḍt n Lmuɣrib, ameggaru-ya inker manaya, yerr-d x Amnesty s ijjen uswieḍ.

Amaynu

Yeqqen ɣer-s

Aɣewweɣ n Arrif ; tiggezt tecreḍ arrimet d twengimt

Deg usegg°as n 2016, aɣewweɣ n Arrif issenhezz leḥkam di Lmuɣrib. Yedwel Naser Zefzafi d zamul n tutriwin-a tinamunin d tsertanin. Yemsawal, baba-s i...

Takuppat n umaḍal 2022: Umi acrak n tseḍma n Lmuɣrib imseḥ Imaziɣen.

Yura-t: A. Bodetti Asmezzeɣ zi www.middleeasteye.net/ Mala “amaḍal Aɛrab” imun ɣer deffer i Lmuɣrib deg wecrak-nnes di tkuppat n umaḍal, ca n Imeɣrabiyen...

Spanya tettagi ad tenɛem s min tegga d ɣezzu di Arrif.

Ila ca n tebratin i yettunuḍen, qqarent ila Spanya txes ad tenɛem s min tegga di Arrif, uca ad tewwec 100 melyun yuru...

Dzayer – ddewla teḥkem s ɛecra n iseggusa teqqen x ukarikaturist Aqbayli Ɛinuc

Tasenbḍayt n Bgayet teḥkem-dd s ijjen leḥkam maḥend ad tḥebbes akarikaturist Aqbayli Γilas Ɛinuc. Tewca-as ttuhmet n « useɣḍel zeg uselway n tegduda d ubersigg°ed ». Ijjen...