Real Madrid wer das-yeqqim walu a tt-yawi.

Le Rifain

Di tfuset n čamma n uḍar i yesmunen Real Madrid aked Deportivo Alavès, aɛecci n jjemɛa, terbeḥ Real Madrid s 2 n iɣulen. Amezwaru yegga-t Karim Benzima di ddqiqet wiss 11, wiss tnayen yegga-t Marco Assensio di ddqiqet wiss 51.

S rrbeḥ-a wanita, yuli Real Madrid ɣer 80 n tneqqiḍin, iɛeddu Barcelona s 4 n tneqqiḍin. Real Madrid yemneɛ ixf-nnes deg umezwaru n liga n Seppanya. Qqiment-as xemsa n tneqqiḍin zi tlata n tfassin i ɣa yirar aked yikipputen hewnen.

Amaynu

Yeqqen ɣer-s

Takuppat n umaḍal 2022: Umi acrak n tseḍma n Lmuɣrib imseḥ Imaziɣen.

Yura-t: A. Bodetti Asmezzeɣ zi www.middleeasteye.net/ Mala “amaḍal Aɛrab” imun ɣer deffer i Lmuɣrib deg wecrak-nnes di tkuppat n umaḍal, ca n Imeɣrabiyen...

Spanya tettagi ad tenɛem s min tegga d ɣezzu di Arrif.

Ila ca n tebratin i yettunuḍen, qqarent ila Spanya txes ad tenɛem s min tegga di Arrif, uca ad tewwec 100 melyun yuru...

Dzayer – ddewla teḥkem s ɛecra n iseggusa teqqen x ukarikaturist Aqbayli Ɛinuc

Tasenbḍayt n Bgayet teḥkem-dd s ijjen leḥkam maḥend ad tḥebbes akarikaturist Aqbayli Γilas Ɛinuc. Tewca-as ttuhmet n « useɣḍel zeg uselway n tegduda d ubersigg°ed ». Ijjen...

Lmexzen Uliman yeṭṭef ijj n ucekkam n Lmeɣrib!

Karlsruhe (DPA): Lidara n ḥeṭṭu n tmurt talimant teṭṭef di letnayen yeɛdun (14 nuwenbir) ijjen Umeɣrabi di temdint n kulen, tcekk deg-s belli ttuɣa...