🔊Rayan innuɣ deg wanu n 35 mitru

Abdessamad Zeryuḥi: ij n uḥenjir ɣer-s 5 n issegusa yewda deg ij n wanu deg-s 35 mitru n rallaɣ, di dcar umi qqaren Tamurut, deg iqlim n Waccawen.

Inebadden qqaren belli aḥenjir-a ɛad iddar, imɣatan ayenni mani iwden tqellabben a t-idd-ɣaten.
Imezdaɣ n ddcar-a d yenni s-dd-yunuden munen-dd ɣer wanu-ya ḥuma ad rajan min ɣa-imsaren. Tamsirt-a ɣer-s taynit d tanamurt di Lmeɣrib.

Ruxa aḥenjir-a, umi qqaren Rayan, aqqa-t innuɣ ca n 48 n tseɛɛatin deg wanu-ya (ttrata 1 Febrayer s uɛecci) . Tsuden-as uksijin deg wanu ḥuma wer ittjiyif. Imɣatan sewwaren-t s ij n tilifun i ɣer-s ssehwan s wesɣun. Ibidyuten-a mamalen belli Rayan ɛad i terra nnefs d ɛad ittenhezza. Aṭṭas n yewdan i yefsaren ibidyuten-a x tracciwin n wemsawad (social media).

Yuɛar a t-idd-ɣaten minzi anu-ya iḥsar aṭṭas. Ca n tnayen n twalatin shekkʷan ɣer-s ij n uterras ḥuma a t-idd-yejbed maca manaya wer dasen yeɛdir ca. S uyenni qqazen s ij n macina di teɛrurt idd-yunnuden i wanu-ya ḥuma ad ggen ifri manis t-idd-ɣa-ssufɣen.”

Amaynu

Yeqqen ɣer-s

Takuppat n umaḍal 2022: Umi acrak n tseḍma n Lmuɣrib imseḥ Imaziɣen.

Yura-t: A. Bodetti Asmezzeɣ zi www.middleeasteye.net/ Mala “amaḍal Aɛrab” imun ɣer deffer i Lmuɣrib deg wecrak-nnes di tkuppat n umaḍal, ca n Imeɣrabiyen...

Spanya tettagi ad tenɛem s min tegga d ɣezzu di Arrif.

Ila ca n tebratin i yettunuḍen, qqarent ila Spanya txes ad tenɛem s min tegga di Arrif, uca ad tewwec 100 melyun yuru...

Dzayer – ddewla teḥkem s ɛecra n iseggusa teqqen x ukarikaturist Aqbayli Ɛinuc

Tasenbḍayt n Bgayet teḥkem-dd s ijjen leḥkam maḥend ad tḥebbes akarikaturist Aqbayli Γilas Ɛinuc. Tewca-as ttuhmet n « useɣḍel zeg uselway n tegduda d ubersigg°ed ». Ijjen...

Lmexzen Uliman yeṭṭef ijj n ucekkam n Lmeɣrib!

Karlsruhe (DPA): Lidara n ḥeṭṭu n tmurt talimant teṭṭef di letnayen yeɛdun (14 nuwenbir) ijjen Umeɣrabi di temdint n kulen, tcekk deg-s belli ttuɣa...