Raissouni, wtin-t s 5 n isegg°usa n leḥbes

LeRifain

« Min iceṭṭen x tmessi, tkemmel x-as lemcellfa« . Jjin-t-idd imezwura. Aya x Soulaiman Raissouni xef teḥkem lmeḥkama ass n jjemɛa 9 zi yulyuz 2021, s 5 n isegg°usa n leḥbes, d ɛecra melyun a tt-yewc i wenni i t-yedɛan.

Zegga i yettwaṭṭef Tufiq Buɛecrin i ttuɣa yellan d amɣar n ujurnal « Akhbar al yawm », ass n 23 febrayer 2018, wtin-t s 15 n isegg°usa n lḥebs. awarn-as, d Raissouni i yeṭṭfen asafu n ujurnal-a, yebda yesseggura-t. wer din min yekka, uca a dd-tawed nnubet-nnes ula d netta a t-ssidfen ɣer texxamt, i di ɣa yeqqim kter zeg usegg°as netta ittraja; jjin-t yugel, wer x-as ḥkimen , wer das-ḍliqen ad iraḥ ɣer twacunt-nnes, ar x-as ɣa tebten min x-as dd-ɣeḍlen.

uḍuf-a i das-ggin i Raissouni, jjin-t ittraja, yesɛeddu lḥebs bla ma a x-as ḥekmen, yejja-t a x-as yegg bac ad yekkes x macca, d ij n weklasi n tɣuyyit d ubeddi deg wudem n ḍḍulm. Tikkest-a x macca yebda-as ass n 8 zi may. Kter zi 92 n wussan bla macca, wer telli ca d ij n lḥajet tehwen.

Aṭṭas n tarbiɛin i itterran taynit i wazzerg n tseqqar n yewdan, ttuɣa sskanen s uḍaḍ ɣer ddusi-ya, snekkaran tɣuyyit bac ad yennufsel Raissouni, ad yettwaḍfes manaya, maca ilaɣiten merra ttuɣa leqqan ameẓẓuɣ n uḍerḍur, ini niɣ qim.

Isiɣi uḥebbes n Raissouni, isiɣi ula d netta di tikkest-nnes x macca, alami dewlen aṭṭas n iterrasen d tarbiɛin deg iraqen n wemsawaḍ anamun ḍellqen i ilaɣiten ḥuma ad ḥḍan tudert n Raissounii yegguren ɣer tmenhat.

Yus-dd wass n jjemɛa, Raissouni i ttuɣa yettwaṭṭfen ḥuma a x-as ḥekmen, yeffu-dd wer kid-sen yeḥḍir ca di lmeḥkama! …

Yehwa-dd lexber-a am wajjaj, am rrbu yessiẓeɣ ulawen, am tmessi tessekmeḍ merra wi ttuɣa yeksin amnus n ddusi-ya ideqlen… Maca tessekmeḍ xelli d udem n tseqqar n yewdan di tmurt n Lmuɣrib, udem-a i xef tuli tmelli, yedɛeq, nettegg°ed a dd-yas wass wer deg-s nettif min ɣa neɛqel…

S leḥkam-a, wer yeqqim illa a nini amen nnan lejdud: « min iceṭṭen x tmessi, tkemmel x-as lemcellfa »!

Amaynu

Yeqqen ɣer-s

Takuppat n umaḍal 2022: Umi acrak n tseḍma n Lmuɣrib imseḥ Imaziɣen.

Yura-t: A. Bodetti Asmezzeɣ zi www.middleeasteye.net/ Mala “amaḍal Aɛrab” imun ɣer deffer i Lmuɣrib deg wecrak-nnes di tkuppat n umaḍal, ca n Imeɣrabiyen...

Spanya tettagi ad tenɛem s min tegga d ɣezzu di Arrif.

Ila ca n tebratin i yettunuḍen, qqarent ila Spanya txes ad tenɛem s min tegga di Arrif, uca ad tewwec 100 melyun yuru...

Dzayer – ddewla teḥkem s ɛecra n iseggusa teqqen x ukarikaturist Aqbayli Ɛinuc

Tasenbḍayt n Bgayet teḥkem-dd s ijjen leḥkam maḥend ad tḥebbes akarikaturist Aqbayli Γilas Ɛinuc. Tewca-as ttuhmet n « useɣḍel zeg uselway n tegduda d ubersigg°ed ». Ijjen...

Lmexzen Uliman yeṭṭef ijj n ucekkam n Lmeɣrib!

Karlsruhe (DPA): Lidara n ḥeṭṭu n tmurt talimant teṭṭef di letnayen yeɛdun (14 nuwenbir) ijjen Umeɣrabi di temdint n kulen, tcekk deg-s belli ttuɣa...