Rafiqi: ixess ddin wer ɣer-s ittili bu amxumbel aked leɛwayed

Yenna Muḥemmed Ɛebdelwehhab Rafiqi, amerzu din ddin, belli ficta itteggen Imeɣrabiyen s tɛacurt wer ɣer-s bu tɣuni aked ccerq. Yenna ɛwed ila tɛacurt ɣer-neɣ wer tessmɣir la s tmenɣiwt n Lḥusayen niɣ ula s usenjem n Musa zeg waman n lebḥer.

Yerni yenna, belli imeɣrabiyen senɛen i yixef-nnsen ijjen marka n ficta nnsen, wer telli mani nniḍen. Ficta-ya dag-s aṭṭas n leɛwayed msebḍan. Azgen ameqqran n leɛwayed-a ttuɣa tteɛqaben ɣer mayen illan qbel i lislam.

Amerzu di lislam, iqqar ila taɛicurt, dag-s i tesnufsul tamɣart ixef-nnes zi jjehd n iwetman. Mamec aman d tmessi ɣer-sen inumak d imeqqranen di tussna-nneɣ iwtin iẓuran-nnsen deg umezruy. Iwekked belli manaya wer dag-s qaɛ amxumbel bnadem ad t-igg d ficta.

Mamec i d-ihjem x Isalafiyen, yenna x-asen belli lebda ttegg°den zi mayen illan d amaynu. Kter zi manaya, iqqar Rafiqi ila ddin ixess-as ad iḥaw leɛwayed d tnamitin wadji ad tent-imḥa.

Ɣer ɛawed: Taɛacurt ɣer Imaziɣen: Maci d tasunnit ula d taciɛit.

Amaynu

Yeqqen ɣer-s

Takuppat n umaḍal 2022: Umi acrak n tseḍma n Lmuɣrib imseḥ Imaziɣen.

Yura-t: A. Bodetti Asmezzeɣ zi www.middleeasteye.net/ Mala “amaḍal Aɛrab” imun ɣer deffer i Lmuɣrib deg wecrak-nnes di tkuppat n umaḍal, ca n Imeɣrabiyen...

Spanya tettagi ad tenɛem s min tegga d ɣezzu di Arrif.

Ila ca n tebratin i yettunuḍen, qqarent ila Spanya txes ad tenɛem s min tegga di Arrif, uca ad tewwec 100 melyun yuru...

Dzayer – ddewla teḥkem s ɛecra n iseggusa teqqen x ukarikaturist Aqbayli Ɛinuc

Tasenbḍayt n Bgayet teḥkem-dd s ijjen leḥkam maḥend ad tḥebbes akarikaturist Aqbayli Γilas Ɛinuc. Tewca-as ttuhmet n « useɣḍel zeg uselway n tegduda d ubersigg°ed ». Ijjen...

Lmexzen Uliman yeṭṭef ijj n ucekkam n Lmeɣrib!

Karlsruhe (DPA): Lidara n ḥeṭṭu n tmurt talimant teṭṭef di letnayen yeɛdun (14 nuwenbir) ijjen Umeɣrabi di temdint n kulen, tcekk deg-s belli ttuɣa...