Rabiɛ Lablak: « Wer tettuɣ wer semmḥeɣ »

tala: Noonpresse

Deg ijjen wemsawal yegg-it anecruf n Lḥirak n Arrif Rabiɛ Lablak s ubidyu. Iɛawed dag-s aṭṭas n tmeslayin n min x-as ikkin di leḥbes d tikkest-nni x macca i ttuɣa ittegg. Yenna dag-s di live-nni ila netta: « Wer ittettu wer isemmeḥ ».

Awal-a yenna-t zegga ibda ittεawad x uweddeb i das-ggin di lkumisariya n Biyya umi yalleh i t-ṭṭfen. Lablak yenna: « Yallah kksen-ayi txincit-nni, ufiɣ Ɛ. [iɛarren-ayi] iseqqilen. Tanitin ɛemmers ad tt-ttuɣ, ɛemmers ad dag-s semḥeɣ […] Cekk d bnadem ɣer-k lminuṭ ɣer tkermin. Ijemɛ-ayi iḍaren inḍar-ayi gi tmurt, iɛfes xaf-i s iḍaren, iskuffus-dd xafi« .
Yerni yenna Rabiɛ ila: « Lmexzen mala ixes ad aneɣ-irewweḍ netta qa isxerriq x ixef-nnes. Minzi amezwaru ila nettegg°d ad aneɣ-ṭṭfen, maca zegga nesseɛda mayen x-aneɣ ikkin, luxa ul-nneɣ yufer« .

Deg ijjen useqsi nniḍen immewc-as i Rabiɛ, x tidet n tḥajit-nni i yeqqaren ila din wi ixsen ad t-issexdem maḥend ad ṭṭfen Naṣer. Tḥajit ig iɛawed Rabiɛ x yiri-nnes iqqar dag-s, usin-d ca n yiwdan zi lmexzen nnan-as: « ad d-ilaɣa ijjen zi lxarij, ad d-issek ijjen ɛecra melyun, ad traḥed ad as-tettewced i Naṣer, neccin ad t-nṣewwer.. Tinɛacin ad ilint zeg uɣezdis n Saɛid Ceɛɛu« . Ɛawed inna: « Rezzun ad ssidfen Ceɛɛu d bezzez. Manaya ḥuma ad zza-s saqaren « ttemwil lxariji » s uɣil« . Ig iqqar Rabiɛ Lablaq x yiri-nnes.

Amaynu

Yeqqen ɣer-s

Takuppat n umaḍal 2022: Umi acrak n tseḍma n Lmuɣrib imseḥ Imaziɣen.

Yura-t: A. Bodetti Asmezzeɣ zi www.middleeasteye.net/ Mala “amaḍal Aɛrab” imun ɣer deffer i Lmuɣrib deg wecrak-nnes di tkuppat n umaḍal, ca n Imeɣrabiyen...

Spanya tettagi ad tenɛem s min tegga d ɣezzu di Arrif.

Ila ca n tebratin i yettunuḍen, qqarent ila Spanya txes ad tenɛem s min tegga di Arrif, uca ad tewwec 100 melyun yuru...

Dzayer – ddewla teḥkem s ɛecra n iseggusa teqqen x ukarikaturist Aqbayli Ɛinuc

Tasenbḍayt n Bgayet teḥkem-dd s ijjen leḥkam maḥend ad tḥebbes akarikaturist Aqbayli Γilas Ɛinuc. Tewca-as ttuhmet n « useɣḍel zeg uselway n tegduda d ubersigg°ed ». Ijjen...

Lmexzen Uliman yeṭṭef ijj n ucekkam n Lmeɣrib!

Karlsruhe (DPA): Lidara n ḥeṭṭu n tmurt talimant teṭṭef di letnayen yeɛdun (14 nuwenbir) ijjen Umeɣrabi di temdint n kulen, tcekk deg-s belli ttuɣa...