qat ɛad d tenni: Rexmis abarcan deg uɣennij Arifi!

Yenna‑yi: zic ttuɣa ccaten remɛani waha deg uɣennij, wer ttifed ca aṭṭas n iɣennijen x rexmis abarcan »
d tidet, aṭṭas n yewdan snen Aɣennij n Itran waha i yura Abderraḥim Fawzi, Yanayer mani cek ɣa nayer, ra d taqssist nesra‑s ɛawd nesra‑s s tnixt n uzrawi Fawzi deg iɣewwiɣen yettwaggan mkur aseggʷas di 19 yanayer.
Jer izrawiyyen d yenni i terran taynit iw sefru, nettaf awar yemɣar x tqessist‑a, Minzi tella ict tqessist nniḍen asenti nnes yarwes dag‑s. Yura‑t Karim kennuf, ttuɣa yegga ufedjaḥ ad t‑iɣennej

Yanayer yanayer, mani cek ɣa nayel.
man ass di cek ɣa nider
ac dag‑s nxayel.
Aɣennij dag‑s iwaren fetren, tɛerran x tmeslayt nican. rid d tazwart rid d tɣuyyit. waxxa n yiḍa (2008), maca snen‑t irifyyen mara.

Nettaf ɛawd Aɣennij n Jamal lɣazi, Ass n rexmis, i yedjan d asqinfet, d ameṭṭa s tnixt n Artista Jamal. iwaren n uɣennij yura‑ten uzrawi « Amnus ».
A yemma, a yemma. Di arif urid nesɣata ɣa tyemmat, maca netraɣa a yemma s tefqaḥt, waxxa nessen yemma wer ɣer‑s ca deg ufus.
a yemma wi ɣa yettun ass n rexmis … d awezwiz ! d tidt d awzwiz, s minzi zeg inni i xa‑s yurin, niɣ i xa‑s iɣennjen, tekka xa‑sen ass nni, ca yettwaṭṭef, ca yerwel.

https://www.youtube.com/watch?v=hWLue4x_w3I&feature=youtu.be

Min yeqqimen zi 19 yanayer? ittased mkur aseggʷas itreẓẓa lefraḥet n Yennayer amaziɣ. am axmi neccin wer daneɣ d‑tekker lefraḥet. Waxxa neccin d ijjen weydud itxess tudert, itxess ad ifreḥ, ad yirar. Maca melmima nferḥ ad yas ca n nnumru ad daneɣ yessendef. Mintra wenni tyessekken x yezrawiyyen‑a d imeɣnaj‑a d wezyen ameqran n Irifyyen ɛad wer xaf‑s itwaxeddes, mintra min xf sseɛdun leḥbes di 84, qa ɛad karfen xaf‑s imeɣnas awarni ktar zi 30 iseggusa zegʷami. qat ɛad d tenni!

Majid Aqelɛi
Majid Aqelɛi
Majid, Izran, Tudart tazgzawt, d Tussna...

Amaynu

Yeqqen ɣer-s

Takuppat n umaḍal 2022: Umi acrak n tseḍma n Lmuɣrib imseḥ Imaziɣen.

Yura-t: A. Bodetti Asmezzeɣ zi www.middleeasteye.net/ Mala “amaḍal Aɛrab” imun ɣer deffer i Lmuɣrib deg wecrak-nnes di tkuppat n umaḍal, ca n Imeɣrabiyen...

Spanya tettagi ad tenɛem s min tegga d ɣezzu di Arrif.

Ila ca n tebratin i yettunuḍen, qqarent ila Spanya txes ad tenɛem s min tegga di Arrif, uca ad tewwec 100 melyun yuru...

Dzayer – ddewla teḥkem s ɛecra n iseggusa teqqen x ukarikaturist Aqbayli Ɛinuc

Tasenbḍayt n Bgayet teḥkem-dd s ijjen leḥkam maḥend ad tḥebbes akarikaturist Aqbayli Γilas Ɛinuc. Tewca-as ttuhmet n « useɣḍel zeg uselway n tegduda d ubersigg°ed ». Ijjen...

Lmexzen Uliman yeṭṭef ijj n ucekkam n Lmeɣrib!

Karlsruhe (DPA): Lidara n ḥeṭṭu n tmurt talimant teṭṭef di letnayen yeɛdun (14 nuwenbir) ijjen Umeɣrabi di temdint n kulen, tcekk deg-s belli ttuɣa...