Prof. Dr. Mena B. Lafkioui tettegg ijjen wemsagar i imeḥḍaren n dduktura

Deg ussan i yeԑdan, tefser-d taselmadt Prof. Dr. Mena B. Lafkioui ila iggur ad tegg ijjen tinawt (Séminaire/Webinaire) n trezzutin n dduktura di EHESS (Tamezgida n tɣuriwin n tussniwin tinamunin i yuԑlan), di Paris.

Amsagar-a ad yili yedder online ass n ttlata 01/03/2022, zi tseԑԑet n 15:00 – 18:00. Mamec i ɣa yili ԑawed ass n ttlata 07/06/2022.

Tinawt n Prof. Dr. Mena B. Lafkioui a tili x “agtutlay d wawaḍ asinles” (Multilinguisme et contact linguistique).

Tasideft n Prof. Dr. Mena B. Lafkioui a tili s Tefransist maca ԑawed iseqsiten, zemmren ad ilin ula s tenglizit.

Aprugram n wemsagar adfem ɣer-s ssa: Klika danita

Niɣ ssa: klika danita

Zemmem ixef-nnek/m da: klika da

Contact: mena.lafkioui@cnrs.fr

Amaynu

Yeqqen ɣer-s

Takuppat n umaḍal 2022: Umi acrak n tseḍma n Lmuɣrib imseḥ Imaziɣen.

Yura-t: A. Bodetti Asmezzeɣ zi www.middleeasteye.net/ Mala “amaḍal Aɛrab” imun ɣer deffer i Lmuɣrib deg wecrak-nnes di tkuppat n umaḍal, ca n Imeɣrabiyen...

Spanya tettagi ad tenɛem s min tegga d ɣezzu di Arrif.

Ila ca n tebratin i yettunuḍen, qqarent ila Spanya txes ad tenɛem s min tegga di Arrif, uca ad tewwec 100 melyun yuru...

Dzayer – ddewla teḥkem s ɛecra n iseggusa teqqen x ukarikaturist Aqbayli Ɛinuc

Tasenbḍayt n Bgayet teḥkem-dd s ijjen leḥkam maḥend ad tḥebbes akarikaturist Aqbayli Γilas Ɛinuc. Tewca-as ttuhmet n « useɣḍel zeg uselway n tegduda d ubersigg°ed ». Ijjen...

Lmexzen Uliman yeṭṭef ijj n ucekkam n Lmeɣrib!

Karlsruhe (DPA): Lidara n ḥeṭṭu n tmurt talimant teṭṭef di letnayen yeɛdun (14 nuwenbir) ijjen Umeɣrabi di temdint n kulen, tcekk deg-s belli ttuɣa...