Prof. Dr. Hassan Benɛaqiya yugur yejja awarna-s ij n uxeyyeq d ameqqran.

Yuffu-d Arrif iḍennaḍ x uneɣmis n tmettant n Prof. Dr. Hassan Benɛaqiya, Lexbar-a yejja ij n uxeyyeq d ameqqran deg imeddukal d imeḥḍaren-nnes.

Benɛaqiya i yellan d aselmad n tsekla Tafransist di tesdawit n Selwan, mamec i t-tuɣa zeg yewdan i yessersen ddsas i tebridt n tɣuriwin Timaziɣin di tesdawit n Wejda aseggas n 2007. Aked uyenni, issers ddsas i tebridt n tɣuriwin Timaziɣin di tesdawit n Selwan deg iseggusa imeggura. Ɛawed, ibedd ad yili x yixef n umaster n tutlayt Tamaziɣt di tɣiwant-a s ixef-nnes.

Prof. Dr. Hasan Benɛaqiya, yettwaḥsab zeg ipilaren n Tmaziɣt di Arif, la s trezzutin-nnes, la s tira-nnes. Amek yettwassen deg iger n tussna Tamaziɣt s ufus-nnes yessiɣen lebda ad iɛawen imeḥḍaren-nnes, d qaε wi icerken amnus.

Zeg uɣezdis-nniḍen, Benɛaqiya ttuɣa-t maci zeg iselmaden-nni i yeqqimen ɣer daxer i leswar n tesdawit waha. Maca zeg iwdan i yeggin fus-nnsen deg umenɣi n Tmaziɣt. Twasit-nnes deg umussu n Tmaziɣt ttuɣa-tt d tameqqrant, la s tira-nnes i ttuɣa ifesser di jjurnal n Twiza kul yur di 13 iseggusa n tudert-nnes. La s imesagaren i yegga d imelqiten i di yeḥḍer. Aked uyenni, zeg iwdan i d-iffɣen zeg usinag ageldan n tussna Tamaziɣt IRCAM, zegga i yuca ila asinag-a wer ittwagg maḥend ad ixdem Tmaziɣt nican.

Ḥasan, amassan ameqqran n tsekla Tamaziɣt, d netta i tt-iḍefren s tira d wefran, ibedd aked merra izlawiyen d imariten n Tmaziɣt, ittseggam tira, ittseggam la d lxezrat ɣer tyumi n tsekla-ya Tarifit i di yumen.

X manaya, ibedd x waṭṭas n trezzutin n dduktura, issufeɣ-d xirebbi n imegraden x tsekla d umezruy n tsekla. Mamec i tt-tuɣa la d netta zeg iwdan umezgun d wungal. Ittari s Tmaziɣt la s Tefransist aked tacemmust n idlisen-nnes i d-yeffɣen di taddart n wefsar Harmattan.

Ḥasan, ameɣnas n Tmaziɣt, ameɣnas i yeksin amnus n Arrif, d netta ittsinya aseggas n 2007 x uṭunumi n Arrif, zeg iwdan i yellan lebda di qabisa melmi mma hejmen-d x Tmaziɣt d melmi mma ttexsen ad ḥadan zi tseqqar n Irifiyen d Imaziɣen.

Ḥasan zeg iselmaden i yumnen di Tmaziɣt, d tcummɛet i ikemḍen maḥend ad issreɣ abrid n Tmaziɣt.

Majid Aqelɛi
Majid Aqelɛi
Majid, Izran, Tudart tazgzawt, d Tussna...

Amaynu

Yeqqen ɣer-s

Takuppat n umaḍal 2022: Umi acrak n tseḍma n Lmuɣrib imseḥ Imaziɣen.

Yura-t: A. Bodetti Asmezzeɣ zi www.middleeasteye.net/ Mala “amaḍal Aɛrab” imun ɣer deffer i Lmuɣrib deg wecrak-nnes di tkuppat n umaḍal, ca n Imeɣrabiyen...

Spanya tettagi ad tenɛem s min tegga d ɣezzu di Arrif.

Ila ca n tebratin i yettunuḍen, qqarent ila Spanya txes ad tenɛem s min tegga di Arrif, uca ad tewwec 100 melyun yuru...

Dzayer – ddewla teḥkem s ɛecra n iseggusa teqqen x ukarikaturist Aqbayli Ɛinuc

Tasenbḍayt n Bgayet teḥkem-dd s ijjen leḥkam maḥend ad tḥebbes akarikaturist Aqbayli Γilas Ɛinuc. Tewca-as ttuhmet n « useɣḍel zeg uselway n tegduda d ubersigg°ed ». Ijjen...

Lmexzen Uliman yeṭṭef ijj n ucekkam n Lmeɣrib!

Karlsruhe (DPA): Lidara n ḥeṭṭu n tmurt talimant teṭṭef di letnayen yeɛdun (14 nuwenbir) ijjen Umeɣrabi di temdint n kulen, tcekk deg-s belli ttuɣa...