Playat n Arrif ccurent s ibuntwen n ugarru d plastik

Issiwel ij n uneqqis issujden x « waman i di ttɛumman iwdan di lebḥurat d ijdi n playat » deg useggas n 2021. Aneqqis-a issiwel x ifuraḍ n lebḥer deg wanaw n « Plastik/pulistirin » ittakkwaḍen ar 86% zeg ifuraḍ i jemɛen x lebḥurat di Lmuɣrib amen yekmel. Aneqqis-a ibḍa tizubayin n lebḥer ɣer ibuntwen n igarruten (35.1%). Tiqebbarin d plastik n tzeyyatin n plastin (17.9%). Plastik n tcips (17.5%). Iqqar uneqqis-a aqqa ddegg-a n wanawen ttakkwaḍen ar 60% zeg ifuraḍ ijemɛen.

Di Arrif waha, afraḍ ijemɛen iwweḍ ɣer 2713 /100 deg uftas n Kalabuniṭa (jjihet n Biyya). Ɛawed jemɛen 250 n uferdis/100 deg uftas n Buqana di Nnaḍur. Waxxa amenni, yenna uneqqis-a aqqa afraḍ i yufin deg useggas n 2020 ihwa mala nekker a t-nemqudda aked tnayen iseggusa i yeɛdan (2018 d 2019). Maca hekku-ya yus-d alaḥsab abelleɛ-nni i yemsaren s Kuruna, ula kṭer abelleɛ n iftasen.

Γer ɛawed: Mikro‑plastik, Tiyarjin tisemmaḍin!

Amaynu

Yeqqen ɣer-s

Takuppat n umaḍal 2022: Umi acrak n tseḍma n Lmuɣrib imseḥ Imaziɣen.

Yura-t: A. Bodetti Asmezzeɣ zi www.middleeasteye.net/ Mala “amaḍal Aɛrab” imun ɣer deffer i Lmuɣrib deg wecrak-nnes di tkuppat n umaḍal, ca n Imeɣrabiyen...

Spanya tettagi ad tenɛem s min tegga d ɣezzu di Arrif.

Ila ca n tebratin i yettunuḍen, qqarent ila Spanya txes ad tenɛem s min tegga di Arrif, uca ad tewwec 100 melyun yuru...

Dzayer – ddewla teḥkem s ɛecra n iseggusa teqqen x ukarikaturist Aqbayli Ɛinuc

Tasenbḍayt n Bgayet teḥkem-dd s ijjen leḥkam maḥend ad tḥebbes akarikaturist Aqbayli Γilas Ɛinuc. Tewca-as ttuhmet n « useɣḍel zeg uselway n tegduda d ubersigg°ed ». Ijjen...

Lmexzen Uliman yeṭṭef ijj n ucekkam n Lmeɣrib!

Karlsruhe (DPA): Lidara n ḥeṭṭu n tmurt talimant teṭṭef di letnayen yeɛdun (14 nuwenbir) ijjen Umeɣrabi di temdint n kulen, tcekk deg-s belli ttuɣa...