Playa n Acapulaco: awarni 60 n iseggusa, tarɣa dag‑s tfawt ɛawd!

Ict tkemmict n yewdan, ttuɣa tsaran x Playa n Miksik, ẓrin min wer ẓrin ɛemmers. Terɣa tfawt d tazegzawt deg waman, ad as tinid d ca n llambat n LED. Manaya mamek tettɛawaden nitnin, d mamec nnan jurnalat n Miksiku, ktar zi 60 n iseggusa wer yemser. Ttwalan belli yewqaɛ, minzi Covid-19 yessagʷej iwdan x lebḥer kṭa zi cehar.


Aplaktun d Arbiɛ n lebḥer i yejjin Playa ad tlellec

Urar‑a n tfawin i xef dawem‑dd nura, yemser azɣat, 21. Abrir 2020, di Playa n Puerto Marques. Atiɣ tettseqsid mayemmi lebḥer yerɣa? Minzi minen din aṭṭas n imudder d imeẓẓyanen, tamunit din ggin tetteg ijjen ufinumin qqaren‑as imussnawen tifawin n tudert „Bioluminescence“.

Ibeɛɛac nni imeẓẓyanen deg waman sekkan ca n cciɛ ireqq, cciɛ nni itreẓẓa deg waman, uca itegg tfawt tazegzawt.Di Playa n Acapulco Arbiɛ n lebḥer d uplanktun i yejjin ass nni ad ilellec lebḥer, ad yirḍ azegza.

Majid Aqelɛi
Majid Aqelɛi
Majid, Izran, Tudart tazgzawt, d Tussna...

Amaynu

Yeqqen ɣer-s

Takuppat n umaḍal 2022: Umi acrak n tseḍma n Lmuɣrib imseḥ Imaziɣen.

Yura-t: A. Bodetti Asmezzeɣ zi www.middleeasteye.net/ Mala “amaḍal Aɛrab” imun ɣer deffer i Lmuɣrib deg wecrak-nnes di tkuppat n umaḍal, ca n Imeɣrabiyen...

Spanya tettagi ad tenɛem s min tegga d ɣezzu di Arrif.

Ila ca n tebratin i yettunuḍen, qqarent ila Spanya txes ad tenɛem s min tegga di Arrif, uca ad tewwec 100 melyun yuru...

Dzayer – ddewla teḥkem s ɛecra n iseggusa teqqen x ukarikaturist Aqbayli Ɛinuc

Tasenbḍayt n Bgayet teḥkem-dd s ijjen leḥkam maḥend ad tḥebbes akarikaturist Aqbayli Γilas Ɛinuc. Tewca-as ttuhmet n « useɣḍel zeg uselway n tegduda d ubersigg°ed ». Ijjen...

Lmexzen Uliman yeṭṭef ijj n ucekkam n Lmeɣrib!

Karlsruhe (DPA): Lidara n ḥeṭṭu n tmurt talimant teṭṭef di letnayen yeɛdun (14 nuwenbir) ijjen Umeɣrabi di temdint n kulen, tcekk deg-s belli ttuɣa...