Ɛumar Raḍi ittemḥizwar x uwerdi n tlelli

Tura‑t: Layla El Mossadeq Ghabbar

Ɛumar Rraḍi ajurnalist amuɣrabi anekruf di Ɛukaca zi 29 yulyuz 2020.

Iḍeffer-it lmexzen x « cckimet i tmura n berra », « aṭṭaf n tenɛacin zi berra maḥend ad yegg « ssḍeɛ » i Lmeɣrib ». d yij n umuntif nneɣnit n « ttkerfis x yij n tḥenjirt ».

Nhar-a, Ɛumar d ameḥbus kter zi 6 n iyyuren di ɛukaca.

Yeqqim diha weḥd-s. Ɛemmers wer yemsiger ag imeḥbas nneɣnit. Netta ɛad ittraja di Ɛukaca melmi lmuḥakama-nnes i yellan ɛad wer tbeddi.

Dinni ca n umḥizwar (Competition) tettegg-it jjihet n Normandie di Franṣa. mkul aseggʷas tticcen ij n uwerdi n tlelli i yijjen zi dduniyt. Awerdi‑ya trebḥ‑it di 2019: Greta Thunberg, tameɣnast zi Sswid. Di 2020, Lujayn Al Hatlul tameɣnast ttuɣa d tankruft di Ssaɛud.

Asseggʷas-a, ttuɣa dinni 251 n yewdan i yellan ttemḥizwaren x uwerdi‑ya. Ksin zzag‑sen 3 n yewdan : Agnès Chow (Tajurnalist zi Hong Kong), Suniṭa Alizadeh (Rappura zi Afɣanistan) d ujurnalist Ɛumar Rraḍi.

Amḥizwar x uwerdi n tlelli ɛad wer ikemmel. Maḥend ad ixḍern wen ɣa yrebḥen, zi 15 mars ar 25 abril ad vuṭan (ṣsawṭen) iḥenjiren d tḥenjirin yellan jer 15 d 25 iseggusa zi mara duniyt.

Mara ɣer‑wem jar 15 d 25 n iseggʷusa, tzemmarem ad voṭam ura d kenniw maḥand ad yeksi Ɛumar Rraḍi Awardi n tlelli, i ɣa‑yxedmen tɣawṣa‑nnes (lqaḍiyya) d tjurnalist d tlelli di tmurt n lmeɣrib.

di min yudsen ataf ad tessnem mani d mamek ttvuṭan.

Amaynu

Yeqqen ɣer-s