Categories: Ineɣmisen

Ɛumar Raḍi ittemḥizwar x uwerdi n tlelli

Tura‑t: Layla El Mossadeq Ghabbar

Ɛumar Rraḍi ajurnalist amuɣrabi anekruf di Ɛukaca zi 29 yulyuz 2020.

Iḍeffer-it lmexzen x « cckimet i tmura n berra », « aṭṭaf n tenɛacin zi berra maḥend ad yegg « ssḍeɛ » i Lmeɣrib ». d yij n umuntif nneɣnit n « ttkerfis x yij n tḥenjirt ».

Nhar-a, Ɛumar d ameḥbus kter zi 6 n iyyuren di ɛukaca.

Yeqqim diha weḥd-s. Ɛemmers wer yemsiger ag imeḥbas nneɣnit. Netta ɛad ittraja di Ɛukaca melmi lmuḥakama-nnes i yellan ɛad wer tbeddi.

Dinni ca n umḥizwar (Competition) tettegg-it jjihet n Normandie di Franṣa. mkul aseggʷas tticcen ij n uwerdi n tlelli i yijjen zi dduniyt. Awerdi‑ya trebḥ‑it di 2019: Greta Thunberg, tameɣnast zi Sswid. Di 2020, Lujayn Al Hatlul tameɣnast ttuɣa d tankruft di Ssaɛud.

Asseggʷas-a, ttuɣa dinni 251 n yewdan i yellan ttemḥizwaren x uwerdi‑ya. Ksin zzag‑sen 3 n yewdan : Agnès Chow (Tajurnalist zi Hong Kong), Suniṭa Alizadeh (Rappura zi Afɣanistan) d ujurnalist Ɛumar Rraḍi.

Amḥizwar x uwerdi n tlelli ɛad wer ikemmel. Maḥend ad ixḍern wen ɣa yrebḥen, zi 15 mars ar 25 abril ad vuṭan (ṣsawṭen) iḥenjiren d tḥenjirin yellan jer 15 d 25 iseggusa zi mara duniyt.

Mara ɣer‑wem jar 15 d 25 n iseggʷusa, tzemmarem ad voṭam ura d kenniw maḥand ad yeksi Ɛumar Rraḍi Awardi n tlelli, i ɣa‑yxedmen tɣawṣa‑nnes (lqaḍiyya) d tjurnalist d tlelli di tmurt n lmeɣrib.

di min yudsen ataf ad tessnem mani d mamek ttvuṭan.

ejj Comment
ifsar‑it

Amaynu

Neolithic…akuḍ i di nqelben yegduden x temɣart !

Tura-t: Tifraz gharmao "Tamɣart tella ḥuma ad tili di taddart, tella ḥuma ad tessgem, ad…

8 mars 2021

Ԑbesslam Acehbar d tesɣart-ines ad yili, ad issitem asitem ifawen

Yura-t: Muḥemmed Caca, s weεdal n uselmad Munεim Azegza   Asturjem : Andic Ilul Ԑbdesslam…

8 mars 2021

Tarifit d yemxumbal n tgumi-ines

Tura-t: Miluda Lḥenkari Adaf (introduction) Inna Miquel León Portilla deg usefru-ines s Nahuatl:Melmi ij n…

3 mars 2021

Rifinox, jer ɣezzu n tmenɣiwt d ɣezzu n ususem!

Netta d mmi-s n Wezɣenɣan, ism-nnes Lḥusin Bellekrac, i yettwassnen s Rifinox. ilul ass n…

2 mars 2021

Setta n tmeslayin wer tent-tessined x Albert Einstein

Yura‑t: Anir Maziɣ © picture alliance / dpa Albirt Aynctayen (s tlimant : Albert Einstein)…

1 mars 2021

« Tagrawt n 47 » Talimant… Wer ttεiceɣ ca di tili n baba

Tagrawt n 47, zi tegrawin timeqqranin n tsekla i yeẓra Aliman awerni i girra tamaḍlant…

28 février 2021

Asit-a yesxeddam cookies!!

ɣer kṭar