Nufember n 2020.. D char i yeḥman deg umaḍal qaɛ.

Tala: DW

Char n Numfember i yeɛdan izemmem ijjen nnumru yuɛla di lḥal n ujenna. Yiwweḍ leḥmu n nufember ɣer ijjen nnumru igeɛɛed aṭṭas. Wer ɣer-s niwiḍ zeg iseggusa n tmanin. Ittsemma zeg wami bdan ad zemmen abeddel n lḥal n ujenna. Leḥmu n usegg°as-a yeɛda wenni ittwazmmemn di 2016 s 0.1 n udugri.

Deg Uruppa, tzemmem tasnurayt n Kupernikus iḥeṭṭan aɣlaf n ujenna, ca n nnumrawat d imeqqranen. Yus-d udugri n leḥmu jar Cutembar d Nufember kṭer zeg wazzɣat s ca n 1.9 n udugri.

Nnumrawat ittwazmmemn asegg°as-a ixess ad sqarqben anina n lxaṭar i merra midden ig itteḥkamen deg umaḍal. D manaya ig igga Carlo Buontempo, amɣar n Kupernkus, yerni yenna « ixes ad nexzer ɣer ayt bab n weɣtas (décision) aseyyasi, minzi qa nnumrawat-a ad aneɣ-jjen a nɛawed afekker nican di mamec ffɣen deg wegraw n Paris di 2015 ».

abeddel n lḥal n ujenna, ittaru-d imunas d imeqqranen

Tiweḍ ca n 200 n tmurt deg umaḍal, ad sinyant x kunṭra n Paris. Ḥuma ad sneqsent zi lgaz maḥend ad awḍent timura-ya ad sneqsent zeg udugri n leḥmu n tmurt s ijjen udugri d uzgen ar tnayen n idugriten deg usegg°as n 2100. Maca di tidet, nettaf belli tammurt kur ɛecra iseggusa ttgeɛɛaden idugriten n leḥmu-nnes s 0.2 zeg umeggaru n iseggusa n sebɛin ar lexxu. Ageɛɛed-a deg idugriten n leḥmu imken ad yaweḍ ad ireddej tamurt. Zi manaya, aṭṭas n imudar (lmal) ad nqaḍan, ɛawed, izemmer ad ihudd x tɣellist (sécurité) n macca deg umaḍal. Imeɣnas n tikulujit nitni ttahamen imḍebbaren n tenbaḍin i wer itteggen walu ḥuma ad sbedden ageɛɛed n leḥmu. 

Aya, yus-d awerni ijjen tesfift n leḥmu d tameqqrant tẓerr-it Usṭraliya. Mani iweḍ udugri n leḥmu ar 45. Ɛawed, ikemmuḍen sefḍen tiẓgiwin d leɣwabi n tegzirt n Fizer ittwazmmen x llista n wayda amḍlan n uyinisku.

Amaynu

Yeqqen ɣer-s

Takuppat n umaḍal 2022: Umi acrak n tseḍma n Lmuɣrib imseḥ Imaziɣen.

Yura-t: A. Bodetti Asmezzeɣ zi www.middleeasteye.net/ Mala “amaḍal Aɛrab” imun ɣer deffer i Lmuɣrib deg wecrak-nnes di tkuppat n umaḍal, ca n Imeɣrabiyen...

Spanya tettagi ad tenɛem s min tegga d ɣezzu di Arrif.

Ila ca n tebratin i yettunuḍen, qqarent ila Spanya txes ad tenɛem s min tegga di Arrif, uca ad tewwec 100 melyun yuru...

Dzayer – ddewla teḥkem s ɛecra n iseggusa teqqen x ukarikaturist Aqbayli Ɛinuc

Tasenbḍayt n Bgayet teḥkem-dd s ijjen leḥkam maḥend ad tḥebbes akarikaturist Aqbayli Γilas Ɛinuc. Tewca-as ttuhmet n « useɣḍel zeg uselway n tegduda d ubersigg°ed ». Ijjen...

Lmexzen Uliman yeṭṭef ijj n ucekkam n Lmeɣrib!

Karlsruhe (DPA): Lidara n ḥeṭṭu n tmurt talimant teṭṭef di letnayen yeɛdun (14 nuwenbir) ijjen Umeɣrabi di temdint n kulen, tcekk deg-s belli ttuɣa...