Nniyaba teḍfar ajurnalist Ɛimad Stitu, s « ucrak di ttaɛeddu asiksi »

lerifain.fr 

Aṭṭas n iseqsan ttemrusan x tlelleyyin di Lmuɣrib. Zegga ṭṭfen Ɛumar Rraḍi, wcin-as ttuhmet n ttaɛeddu asiksi x ijjen tjurnalsit txeddem akid-s deg usit n ledesk.ma. Nnyaba, txes ad teḍfar ula d ameddukel-nnes Ɛimad Stitu, i yellan ula d netta d ajurnalist. Ttuhmet i das-ggin: « acrak di ttaεeddu asiksi ». Muḥemmed Lmesɛudi, ig illan d abuɣaw n Ɛumar Rraḍi, yenna: « ammu, yedwel ccihed-nneɣ la d netta icrek di tɣawsa-ya ».
Aṭṭas n tmesmunin n tseqqar n wemdan, deg umaḍal. Ameknaw: « Human Rights Watch » d « Amnesty International« , ḍelqent i ijjen unhezzi d ameqqran maḥend ad d-rxun i i Rraḍi. Aṭṭas n imeɣnas n tseqqar n wemdan, ttahamen Lmuɣib ila isxeddam tawriqt n « ssikes » maḥend ad iṭṭef ineɣmasen i wer das-itteɛjiben. Manaya yemsar x Tufiq Buɛecrin, Hajer Rrisuni, Suliman Rrisuni, luxa din Ɛumar Rraḍi.

Izwar Itwaṭṭef deg wass n xemsa zi cher n sebɛa ajurnalist Σumar Rraḍi d Σimad Stittu, zegga mmenɣen aked ijjen ujurnalist nniḍen n Cuf tv i tuɣa ten- iḍeffren.

Amaynu

Yeqqen ɣer-s

Takuppat n umaḍal 2022: Umi acrak n tseḍma n Lmuɣrib imseḥ Imaziɣen.

Yura-t: A. Bodetti Asmezzeɣ zi www.middleeasteye.net/ Mala “amaḍal Aɛrab” imun ɣer deffer i Lmuɣrib deg wecrak-nnes di tkuppat n umaḍal, ca n Imeɣrabiyen...

Spanya tettagi ad tenɛem s min tegga d ɣezzu di Arrif.

Ila ca n tebratin i yettunuḍen, qqarent ila Spanya txes ad tenɛem s min tegga di Arrif, uca ad tewwec 100 melyun yuru...

Dzayer – ddewla teḥkem s ɛecra n iseggusa teqqen x ukarikaturist Aqbayli Ɛinuc

Tasenbḍayt n Bgayet teḥkem-dd s ijjen leḥkam maḥend ad tḥebbes akarikaturist Aqbayli Γilas Ɛinuc. Tewca-as ttuhmet n « useɣḍel zeg uselway n tegduda d ubersigg°ed ». Ijjen...

Lmexzen Uliman yeṭṭef ijj n ucekkam n Lmeɣrib!

Karlsruhe (DPA): Lidara n ḥeṭṭu n tmurt talimant teṭṭef di letnayen yeɛdun (14 nuwenbir) ijjen Umeɣrabi di temdint n kulen, tcekk deg-s belli ttuɣa...