Nnaḍur.. Asbeddi n tɣuri di tlata n temzgidawin n tɣuri

Aselmed s laggwaj

Tenna tamawst n usegmi anamur di Nnaḍur ila iggur ad sbedden tɣuri di Tlata n tmezgidawin. Zeg wass n larbeɛ 30 ɣuct, ar ɣa ɛdan 14 n wussan. Manaya di tnayen n temzgidawin n tɣuri n ttmenyat d ijjen lkulij nniḍen. Iggur ad fesren x wass i di ɣa dewlen ad ɣren di simana-ya tanita.

Tenna tamehla n usegmi di Nnaḍur, ila tamezgida n Rrisala 2 d Lmada ufin kuruna di tnayen n tmeḥḍarin d ict tselmadt. Di min iqqnen ɣer Lkulij n Ṭariq Ben Ziyad, ufin Kuruna deg ijjen tselmadt. Xenni di Lkulij-a wa ggin dag-s aselmed s lagg°aj.
Ittas-d manaya, d Lmuɣrib ɛad ittzemmam kul twalat aṭṭas n nnumrawat s imehlak n Kuruna. Mani wer d-ittbin ca ila di ladas zemmren ad qḍan x lehlak-a. Γir mala tettwaf ca n bakuna di ladas.

Amaynu

Yeqqen ɣer-s

Takuppat n umaḍal 2022: Umi acrak n tseḍma n Lmuɣrib imseḥ Imaziɣen.

Yura-t: A. Bodetti Asmezzeɣ zi www.middleeasteye.net/ Mala “amaḍal Aɛrab” imun ɣer deffer i Lmuɣrib deg wecrak-nnes di tkuppat n umaḍal, ca n Imeɣrabiyen...

Spanya tettagi ad tenɛem s min tegga d ɣezzu di Arrif.

Ila ca n tebratin i yettunuḍen, qqarent ila Spanya txes ad tenɛem s min tegga di Arrif, uca ad tewwec 100 melyun yuru...

Dzayer – ddewla teḥkem s ɛecra n iseggusa teqqen x ukarikaturist Aqbayli Ɛinuc

Tasenbḍayt n Bgayet teḥkem-dd s ijjen leḥkam maḥend ad tḥebbes akarikaturist Aqbayli Γilas Ɛinuc. Tewca-as ttuhmet n « useɣḍel zeg uselway n tegduda d ubersigg°ed ». Ijjen...

Lmexzen Uliman yeṭṭef ijj n ucekkam n Lmeɣrib!

Karlsruhe (DPA): Lidara n ḥeṭṭu n tmurt talimant teṭṭef di letnayen yeɛdun (14 nuwenbir) ijjen Umeɣrabi di temdint n kulen, tcekk deg-s belli ttuɣa...