Nnaḍur.. Abiṭamin C d uklurukin walu di farmasiyat

lḥayawan marra itṣennaɛ Vitamin‑C nnit, iwdan kessin‑t zi lmakla waha! qat di Kiwi, leccin, teffaḥ, ura d Cciflur d lfelfel arumi, maca ixssa wer yetninni aṭṭas!

Deg ussan-a imeggura iẓra Nnaḍur ijjen ugeɛɛed d aɛeffan deg yinni ig ihelken s Kuruna. Yedwel sspiṭar n Lḥasani wer izemmer ad isnuju qqaɛ imehlak d imaynuten. Ɛawed wer izemmer ad igg ttist i merra inni ig imxellaṭen aked imehlak s Kuruna. Lɛamala n Nnaḍur, terr-d ẓẓeyyar d ubelleɛ x temdint maḥend ad tessenqes zeg imehlak.

Di lweqt d ijjen, iwdan merra rezzun x ubiṭamin n C d usafar n klurukin di Farmasiyat. Waxxa lux, iḍbiben n umaḍal ttwessan ad agg°jen imehlak x uklurukin. Abiṭamin C idwel inqes aṭṭas ula d netta. Minzi tnayen-a n isufar sxeddamen-ten maḥend ad sgenfan imehlak s Kuruna.  

Amaynu

Yeqqen ɣer-s

Takuppat n umaḍal 2022: Umi acrak n tseḍma n Lmuɣrib imseḥ Imaziɣen.

Yura-t: A. Bodetti Asmezzeɣ zi www.middleeasteye.net/ Mala “amaḍal Aɛrab” imun ɣer deffer i Lmuɣrib deg wecrak-nnes di tkuppat n umaḍal, ca n Imeɣrabiyen...

Spanya tettagi ad tenɛem s min tegga d ɣezzu di Arrif.

Ila ca n tebratin i yettunuḍen, qqarent ila Spanya txes ad tenɛem s min tegga di Arrif, uca ad tewwec 100 melyun yuru...

Dzayer – ddewla teḥkem s ɛecra n iseggusa teqqen x ukarikaturist Aqbayli Ɛinuc

Tasenbḍayt n Bgayet teḥkem-dd s ijjen leḥkam maḥend ad tḥebbes akarikaturist Aqbayli Γilas Ɛinuc. Tewca-as ttuhmet n « useɣḍel zeg uselway n tegduda d ubersigg°ed ». Ijjen...

Lmexzen Uliman yeṭṭef ijj n ucekkam n Lmeɣrib!

Karlsruhe (DPA): Lidara n ḥeṭṭu n tmurt talimant teṭṭef di letnayen yeɛdun (14 nuwenbir) ijjen Umeɣrabi di temdint n kulen, tcekk deg-s belli ttuɣa...