New Zealand: Tameqqrant n lwuzara tessigg°ej istayen, ɛlasibbat kuruna

Jacinda Ardern, tameqqrant n lwuzara n Zilanda n Jjdid. [Hagen Hopkins/Getty Images]

LeRifain

Tekkes tmeqqrant n tmurt n New Zealand Jacinda Ardern deg wawal, bac ad tesmutti istayen (lintixabat) i ttuɣa ittxessan ad ttwaggent zeg wass n 19 zi cutanbir al 17 zi kṭuber i dd-yegguren. Manaya tegga-t lmujet n jjdid n ubirus n kuruna i yesɣumbaren i tmurt n Zilanda n jjdid.

Tenna Jacinda Ardern: « Asurif-a izemmar bac ad yewc lweqt i qeɛ ikabaren (l’aḥzab) bac ad ggen ddiɛaya i yestayen. Amen itticc lweqt i tyemmunt n yestayen bac ad tessewjed i min dd-yegguren ».

Tameqqrant n ukabar n Ixeddamen (Ẓelmeḍ n lwesṭ), wer tufi illa ad tesmutti istayen awarn i umi ikabaren smuttyen ddiɛaya i ttuɣa tteggen i yestayen, s ssibbet n ubirus i dd-iɛeqben ɣer tmurt-a i ttuɣa yeṭṭfen ixf-nnes, ttuɣa sskanen-dd ɣer-s s ufus di min tegga n ḥeṭṭu zeg ubirus n Covid-19.

Lmexzen n Zilanda n Jjdid, ibelleɛ tamdint n Auckland, i yellan d ijjten zi tneddam timeqqranin di tmurt-a. Al ass n lḥedd, abirus yeḍher-dd di 49 n yewdan, zegga i ɛdun 100 n wussan zeggami wer dd-ibin ula d ijjen yehlek s ubirus-a.

Tala: France 24

Amaynu

Yeqqen ɣer-s

Takuppat n umaḍal 2022: Umi acrak n tseḍma n Lmuɣrib imseḥ Imaziɣen.

Yura-t: A. Bodetti Asmezzeɣ zi www.middleeasteye.net/ Mala “amaḍal Aɛrab” imun ɣer deffer i Lmuɣrib deg wecrak-nnes di tkuppat n umaḍal, ca n Imeɣrabiyen...

Spanya tettagi ad tenɛem s min tegga d ɣezzu di Arrif.

Ila ca n tebratin i yettunuḍen, qqarent ila Spanya txes ad tenɛem s min tegga di Arrif, uca ad tewwec 100 melyun yuru...

Dzayer – ddewla teḥkem s ɛecra n iseggusa teqqen x ukarikaturist Aqbayli Ɛinuc

Tasenbḍayt n Bgayet teḥkem-dd s ijjen leḥkam maḥend ad tḥebbes akarikaturist Aqbayli Γilas Ɛinuc. Tewca-as ttuhmet n « useɣḍel zeg uselway n tegduda d ubersigg°ed ». Ijjen...

Lmexzen Uliman yeṭṭef ijj n ucekkam n Lmeɣrib!

Karlsruhe (DPA): Lidara n ḥeṭṭu n tmurt talimant teṭṭef di letnayen yeɛdun (14 nuwenbir) ijjen Umeɣrabi di temdint n kulen, tcekk deg-s belli ttuɣa...