Naser Zzefzafi, yiwwi-d wis tlata deg uliman

Naser Zzefzafi

Deg « Uxxam i tdimukrasit d tseqqar n wemdan », i di d-yusa Naser Zzefzafi wis tlata zegga yemsar wefran x wi ɣa yawin tasemɣurt Carl von Ossietzky. Naser Zzefzafi, tuɣa yeḥḍar netta aked waṭṭas n wudmawen ittwassnen ig ittbeddan x tseqqar n wemdan.

Carola Rakiti, d nettat i d-iwwin d tamezwarut, alaḥsab lxedmet-nnes n usenjem n imenneɛraq di lebḥer acemlal. D nettat ig illan d taqebṭant n uɣarrabu « sea_Watch3 ». Jürgen grässlin, ig illan d ameɣnas kunṭra i tsebbabt n lesnaḥ, d netta i d-iwwin wis tnayen.

Gerit von Leitner, d ict tmrezzut, tuɣa tizwar tura ijjen udlis x Arrif s Tlimant. D nettat ig issersen isem n Naser Zzefzafi di tsemɣurt-a tanita n « Carl von Ossietzky medaille 2020 »

Amaynu

Yeqqen ɣer-s

Takuppat n umaḍal 2022: Umi acrak n tseḍma n Lmuɣrib imseḥ Imaziɣen.

Yura-t: A. Bodetti Asmezzeɣ zi www.middleeasteye.net/ Mala “amaḍal Aɛrab” imun ɣer deffer i Lmuɣrib deg wecrak-nnes di tkuppat n umaḍal, ca n Imeɣrabiyen...

Spanya tettagi ad tenɛem s min tegga d ɣezzu di Arrif.

Ila ca n tebratin i yettunuḍen, qqarent ila Spanya txes ad tenɛem s min tegga di Arrif, uca ad tewwec 100 melyun yuru...

Dzayer – ddewla teḥkem s ɛecra n iseggusa teqqen x ukarikaturist Aqbayli Ɛinuc

Tasenbḍayt n Bgayet teḥkem-dd s ijjen leḥkam maḥend ad tḥebbes akarikaturist Aqbayli Γilas Ɛinuc. Tewca-as ttuhmet n « useɣḍel zeg uselway n tegduda d ubersigg°ed ». Ijjen...

Lmexzen Uliman yeṭṭef ijj n ucekkam n Lmeɣrib!

Karlsruhe (DPA): Lidara n ḥeṭṭu n tmurt talimant teṭṭef di letnayen yeɛdun (14 nuwenbir) ijjen Umeɣrabi di temdint n kulen, tcekk deg-s belli ttuɣa...